020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Berichten door: admin

Zorgstelsel Kraakt

Het Nederlandse zorgstelsel kraakt. Wij zijn permanent chronisch ziek en worden met beperkingen oud. Dat kost geld, maar biedt ook kansen om stelselwijzigen door de voeren, te kiezen voor preventie, doelmatigheid, innovatie enz. Wat schetst onze verbazing. Er wordt veel gesproken over eigen risico, maar weinig over eigen regie. Moedertje staat weet het beter.

Wij denken dat er genoeg oplossingen zijn om de zorg toegankelijk te houden, maar dan moeten wij niet bij ieder idee dat aanstuurt op verandering, dit direct laten stranden nog voor het schip koers heeft gezet.

 

Wie betaalt de rekening

Going Dutch of het solidariteitsbeginsel, wie het weet mag het zeggen. Klagen dat het vroeger met het Ziekenfonds alles beter was, is grote onzin.

Geluiden als: 57 % zijn de premies gestegen sinds de intreding van het nieuwe stelsel. Deze premies dienen bij te dragen aan de kosten van de zorg. Deze premies staan los van ontwikkelingen in de WLZ (voormalige AWBZ).

We worden ouder en dat gaat geld kosten. Heel veel geld!, of kunnen we het tij nog keren?

Vorig jaar is € 96,1 miljard  uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is meer dan in 2015, een jaar dat sinds tijden een kleine daling in de kosten had laten zien .

De uitgaven aan ouderenzorg zijn fors gestegen: ruim 10 %. Ook de uitgaven vanuit de AWBZ gefinancierde langdurige zorg namen sterk toe. Berichten vanuit Den Haag dat werk wordt gemaakt met het verlagen van de kosten ten spijt.

Per hoofd van de bevolking bedroegen de uitgaven € 5.535  in 2012, tegen € 5.355  in 2011. Het aandeel van de zorguitgaven in het bruto binnenlands product (bbp) blijven dus stijgen en bedragen nu ongeveer 15 % van dat BNP.

Met een gemiddeld inkomen van ongeveer € 27.000 bruto komt dit neer op meer dan 20 % voor de alleenstaande 65+ -er. Voor diezelfde senior zonder een aanvullend pensioen zijn de cijfers nog dramatischer. Een kleine  rekensom  leert ons met de cijfers van dat zelfde CBS  dat er iets moetgebeuren.

 

 

Snelle toegang tot innovatieve medicijnen

EU-expertbijeenkomst over snelle toegang tot innovatieve medicijnen In Amsterdam zijn op 1 maart de eerste stappen gezet. De eerste stappen naar een nieuwe manier van kijken naar markttoelating en vergoeding van innovatieve medicijnen. Dit valt te lezen in een nieuwsbericht op de site van het ministerie van VWS. Voorwaardelijke markttoelating en vergoeding en het delen van onderzoeksgegevens tussen de verschillende landen en autoriteiten. Hierover sprak minister Edith Schippers (VWS) met meer dan 100 experts uit heel Europa. Zij spraken over snellere en betaalbare toegang voor patiënten tot innovatieve medicijnen. Zo keken zij ook naar methoden van versnelde toelating.

wat mogen innovatie medicijnen kosten

 Op bezoek bij

Op uitnodiging van minister Edith Schippers (VWS) spraken meer dan 100 experts uit heel Europa met elkaar. Zij spraken over snellere en betaalbare toegang voor patiënten tot innovatieve medicijnen. Zo keken zij naar methoden van versnelde of voorwaardelijke markttoelating en vergoeding en het delen van onderzoeksgegevens tussen de verschillende landen en autoriteiten.

Innovatieve medicijnen

Er komen steeds meer innovatieve medicijnen beschikbaar en dat is geweldig voor de patiënt. Deze medicijnen zijn echter vaak bedoeld voor een kleine groep mensen.  Hierdoor zijn er niet altijd voldoende onderzoeksdata beschikbaar zijn. De werkzaamheid, veiligheid en toegevoegde waarde van deze middelen is daarom lastig vast te stellen. Het kan daardoor erg lang duren voordat de patiënt toegang heeft tot deze nieuwe middelen. Schippers greep het voorzitterschap van de Europese Unie aan om dit proces te versnellen: ‘We moeten in Europa samen kijken hoe we medicijnen waar patiënten echt op zitten te wachten snel bij hen kunnen krijgen. Dit zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. Dit moet hand in hand gaan met de betaalbaarheid. Wat hebben we er aan als een medicijn wel toegelaten, maar volledig onbetaalbaar is?

Goede samenwerking geboden

Voor innovatieve medicijnen is goede samenwerking op het gebied van markttoelating en vergoeding in een vroeg stadium nodig. Nu werken autoriteiten die hier over gaan zowel nationaal als internationaal nog veel te weinig samen. De experts bogen zich daaom gezamenlijk over drie vragen:

  • Op welke producten moet versnelde toelating zich richten?
  • Welke (voorwaardelijke) eisen stellen we hieraan
  • hoe kunnen we de verschillende procedures beter op elkaar afstemmen?

In de discussies werd duidelijk dat de urgentie om meer samen op te trekken breed wordt gedeeld. Om ons systeem toekomstbestendig te maken moeten we zowel kijken naar nieuwe elementen in de toelating. Dit ook als nieuwe methoden van vergoeding. Betere samenwerking tussen autoriteiten voor markttoelating en die voor vergoeding is cruciaal.Cruciaal voor snelle en betaalbare toegang tot innovatieve medicijnen.

De uitkomsten

De uitkomsten van de conferentie worden gebruikt als input voor de Informele Raad van Ministers van Volksgezondheid in april. Tijdens de top gaan ministers uit de 28 EU-lidstaten onder voorzitterschap van Schippers zich over het geneesmiddelenbeleid buigen.

Geven met iDEAL

Contributie

Het is natuurlijk ook mogelijk uw contributie en giften per iDEAL over te maken op de bankrekening van Aandacht voor Medische Bijsluiter. voor € 25 bent u lid en kunt gebruik maken van alle voordelen van onze vereniging. Als u geen lid wilt worden kunt ook middels iDEAL een gift of donatie aan ons overmaken.

Lees verder

Tablet voorkomt bijwerkingen

Tablet Voorkomt Bijwerkingen

Aap Noot Mies (ABC as easy as 1,2,3) is  een geheugenbord, een soort tablet,met een aantal velden, de interventie is gebaseerd op augmented reality techniek. Aumented reality is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer.

Tablet zonder bijwerkingen

Geen hogere wiskunde

De velden op de tablet worden gevuld met pictogrammen voorzien van beeld, tekst en geluid. Door associatietechnieken toe te passen wordt het eenvoudiger dagelijkse bezigheden beter te structureren en gezondheidsvaardigheden te verbeteren.Medische informatie wordt namelijk door veel mensen als ingewikkeld ervaren en niet begrijpen. Dit maakt mensen vaak onzeker. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat veel mensen ondanks de leerplicht beperkte kennis van de taal hebben. Lees- en rekenvaardigheden zijn dikwijls ook beperkt (dit is een wereldwijd probleem).

Maak informatie begrijpelijk

Tijdens de inventarisatie zijn er gesprekken gevoerd middels co-creatie sessies. Het bleek dat er tussen de behandelende zorgverlener en zorgontvanger dikwijls communicatieproblemen zijn. Men spreekt elkaars taal niet.Dit kan bij bijvoorbeeld medicijnengebruik voor gevaarlijke situaties zorgen.De gebruiker begrijpt in veel gevallen de tekst van de medische bijsluiter niet. Met kleine aanpassingen kan de informatie naadloos aansluiten bij het bevattingsvermogen van een groot deel van de gebruikers.

Het roer moet om

Bestaande initiatieven, producten en diensten sluiten helaas meestal niet aan bij de gezondheidvaardigheden van gebruiker van de medicijnen. Het geheugenbord is doelmatig te gebruiken bij medicijnengebruik als ondersteuning van de uitleg door de apotheker, huisarts ter bevordering van goed gebruik van medicijnen.  Objectherkenning kan er voor zorgen dat toegevoegde informatie op een intuïtieve manier wordt weergegeven. Ook kan de gebruiker het bord in een later stadium interactief inzettten ter ondersteuning van andere dagelijkse bezigheden.

Meedoen

Als u ook denk dat het hoog tijd is dat we echt gaan werken aan begrijpelijke informatie in de zorg. Neem dan direct  contact op met alexander@medischebijsluiter.nl

 

Betaalbare zorg begint vandaag

Betaalbare zorg Betaalbare zorg kan als je het anders doet. Hetzelfde doen, bij voorkeur beter en goedkoper. Dit wordt de komende jaren ook van de zorgsector verwacht, hier schuilt het Innovator dilemma van Clayton Christensen. Er zal dan wel door de sector moeten worden afgerekend met de huidig heersende...

Snapt u het ?

“Onze ouderen massaal naar het ziekenhuis door verkeerde medicatie en van Europa mogen we er niks aan doen.” Verkeerde medicatie zorgt in Europa voor honderdduizenden ziekenhuisopnamen van ouderen. Ook is er mede door een verwachtte toename van het aantal chronisch zieken met multimorbiditeit (meerdere kwalen tegelijkertijd) in combinatie met polyfarmacie (meerdere medicijnen tegelijkertijd) en de vergrijzing geen zicht op verbetering.

Wat cijfers

Alleen al in Nederland zijn er bijna één miljoen mensen van 65 jaar en ouder die dagelijks vijf of meer medicijnen gebruiken. Dit kan vooral bij deze kwetsbare groep tot grote risico’s leiden. Risico’s die dikwijls te voorkomen zijn. Een situatie die zich reglmatig voordoet is dat men éen of meerdere geneesmiddelen gebruikt die niet meer nodig zijn. Ook  is er reglmatig een nadelige wisselwerking tussen verschillende medicijnen, maar ook zijn er vermijdbare bijwerkingen bij ouderen.

Ieder mens is anders

Daarnaast moet je rekening houden dat er een verschil is tussen een twintigjarige en een zeventigplusser. De zeventigplusser is veel gevoeliger voor bijwerkingen. Onder andere door verminderde werking van organen zoals de nieren en de lever. De van oorsprong Amerikaanse  Beerslijsten kunnen als hulpmiddel dienen om ernstige geneesmiddelbijwerkingen bij ouderen te voorkomen.

 Voor Alexander Grassi, voorzitter Aandacht voor Medische Bijsluiter, is dit de reden om heel boos ten worden. Grassi: “Ik ben verbijsterd  ; Wij hebben wetten, hulpmiddelen  en artsen om onze ouderen te beschermen, maar het is onbegrijpelijk dat regeltjes uit Brussel het onmogelijk maken. Onmogelijk maken dan onze ouderen van begrijpelijke en toegankelijke medische informatie worden voorzien,  waardoor ze ook minder medicijnen kunnen gebruiken”. Het is daarom hoog tijd een coalitie te vormen die er iets aan gaat doen.

Europa

De Europese Unie stelt in haar EU-gezondheidsstrategie immers drie doelstellingen voor : gezondheidsbevordering in een vergrijzend Europa; burgers beschermen tegen bedreigingen van de gezondheid; en ondersteuning van dynamische gezondheidsstelsels en nieuwe technologieën.’ Het Europese gezondheidsbeleid is gebaseerd op het beginsel dat de goede gezondheid van de bevolking een voorwaarde is voor de verwezenlijking van de Europese basisdoelstellingen van welvaart, solidariteit en veiligheid.

Wij zeggen dan, wacht niet tot morgen.Kom direct in actie. Neem direct contact met ons op

De Vlogsluiter

De Vlogsluiter is een niet alledaags initiatief van Aandacht voor Medische Bijsluiter. Wij zeggen nee tegen hufterigheid en ja tegen inspirerende initiatieven. De afgelopen jaren hebben we steeds vaker gezien dat asociaal gedrag  tegenwoordig meer  norm dan uitzondering is. Dit is een bizarre gedachte voor de gemiddelde Nederlander. Medicijngebruik hoort hoog op de agenda

Alexander Grassi: Het moet in de zorg niet gaan om geld maar, om winst voor de patiënt. Kosten zijn de bijzaak, welzijn is de hoofdzaak. Ik zie u fronzen. eening econoom die zegt dat geld geen rol mag spelen, Ja dat kan. Dat kan, maar alleen als men zich houdt aan de Cudos norm ,  fair play is de basis voor maatschappelijke vooruiitgang. Dit is dan ook geen oproep voor aandacht, maar één voor gezond verstand. Wakker worden mensen, 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

Begrijpelijke en toeganklijke medische informatie beschikbaar voor iedereen. Een filmpje, animatie of vlog doet vaak wonderen om de begrijpelijkheid te verbeteren. Wij weten dat er prachtige projecten en initiatieven zijn om dit te bereiken.Laat dan ook zien waar je mee bezig bent en stuur ons een kort filmpje van jouw idee hoe het ook kan, zodat wij er aandacht aan kunnen besteden. Het maakt niet uit in welke fase je zit.

Ik heb geen camera

Als je geen filmpje hebt is dat geen probleem onze vloggers komen dan graag naar je toe, maar je kunt natuurlijk ook een foto of een tekening opsturen als teken van steun aan ons initatief. Wacht niet langer en doe mee. Stuur een bericht naar  alexander@medischebijsluiter.nl

Hulpmiddelen voorkomen bijwerkingen

Hulpmiddelen Hulpmiddelen kunnen bijwerkingen voorkomen. Dit kan dan ook zorgen voor beter en minder medicijnengebruik.Medicijnengebruik is moeilijk. Het gebruik van hulpmiddelen als dat nodig is, lijkt dan ook een logische keuze. Zeker als je naar de cijfers kijkt. De cijfers Jaarlijks belanden er in Nederland duizenden mensen onnodig in...