020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Blog > 2017 > mei

Alexander Grassi, voorzitter Aandacht voor Medische Bijsluiter (AvMB). “Ik sprak laatst een huisarts uit Haarlem en zei dat ik het ernstig vind dat 15% van bevolking in Nederland moeite heeft met lezen, ” “was dat in mijn praktijk maar waar, meer dan 50% is taal onbekwaam”; zei hij met een zorgelijke blik.

Samenwerken

Vanuit dat perspectief wil Aandacht voor Medische Bijsluiter een coalite vormen. Die niet opnieuw het wiel gaat uitvinden, maar bestaande initatieven bij elkaar gaat brengen. Maar ook,  waar mogelijk naar een volgende fase te brengen  om het probleem eindelijk aan te gaan aanpakken. Anno 2018 is het onacceptabel dat onze autoriteiten niet in staat is in begrijpelijkee taal te communiceren.  Informatie moet begrijpelijk zijn voor de gebruiiker en biet een truckendoos van de overheid.

Het systeem loopt vast

De AWBZ werd onbetaalbaar dus er werd drastisch ingegrepen. Er kwam per 2015 ter vervanging van de AWMZ, een nieuwe wet, de Wlz (Wet Landurige Zorg)  De Wet langdurige zorg is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Niet alle mensen die tot 2015 onder de ABWZ vielen, voldeden aan de voorwaarden, daarom was er voor hen een overgangsregeling tot 1 januari 2016. Ook is toen voor een kleine groep mensen is de overgangsregeling verlengd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is bij de gemeente komen te liggen. De gehele operatie ging gepaard met een bezuiniging van 40 % op bepaalde onderdelen van het pakket. De kwaliteitsimpuls van Van Rijn (Staatssecretaris VWS) heeft veel stof doen opwaaien.

Geen volksopstand

maar niet te veel klachten komen over de kwaliteit van de geleverde zorg. De gemeenten hebben een hele truckendoos om deze klachten zoo laag mogelijk te houden. De klagers zijn immers afhankelijk van dezelfde gemeente waar ze over klagen.

 

Perspectief

Vanuit dat perspectief waren wij dan ook blij dat ZonMW Alexander Grassi  de gelegeheid gaf tijdens het jaarlijkse congres Publiek Private Samenwerking afgelopen maart in het Beatrix theater ons idee te pitchen tijdens het Congres PPS

 

Zorgstelsel Kraakt

Het Nederlandse zorgstelsel kraakt. Wij zijn permanent chronisch ziek en worden met beperkingen oud. Dat kost geld, maar biedt ook kansen om stelselwijzigen door de voeren, te kiezen voor preventie, doelmatigheid, innovatie enz. Wat schetst onze verbazing. Er wordt veel gesproken over eigen risico, maar weinig over eigen regie. Moedertje staat weet het beter.

Wij denken dat er genoeg oplossingen zijn om de zorg toegankelijk te houden, maar dan moeten wij niet bij ieder idee dat aanstuurt op verandering, dit direct laten stranden nog voor het schip koers heeft gezet.

 

Wie betaalt de rekening

Going Dutch of het solidariteitsbeginsel, wie het weet mag het zeggen. Klagen dat het vroeger met het Ziekenfonds alles beter was, is grote onzin.

Geluiden als: 57 % zijn de premies gestegen sinds de intreding van het nieuwe stelsel. Deze premies dienen bij te dragen aan de kosten van de zorg. Deze premies staan los van ontwikkelingen in de WLZ (voormalige AWBZ).

We worden ouder en dat gaat geld kosten. Heel veel geld!, of kunnen we het tij nog keren?

Vorig jaar is € 96,1 miljard  uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is meer dan in 2015, een jaar dat sinds tijden een kleine daling in de kosten had laten zien .

De uitgaven aan ouderenzorg zijn fors gestegen: ruim 10 %. Ook de uitgaven vanuit de AWBZ gefinancierde langdurige zorg namen sterk toe. Berichten vanuit Den Haag dat werk wordt gemaakt met het verlagen van de kosten ten spijt.

Per hoofd van de bevolking bedroegen de uitgaven € 5.535  in 2012, tegen € 5.355  in 2011. Het aandeel van de zorguitgaven in het bruto binnenlands product (bbp) blijven dus stijgen en bedragen nu ongeveer 15 % van dat BNP.

Met een gemiddeld inkomen van ongeveer € 27.000 bruto komt dit neer op meer dan 20 % voor de alleenstaande 65+ -er. Voor diezelfde senior zonder een aanvullend pensioen zijn de cijfers nog dramatischer. Een kleine  rekensom  leert ons met de cijfers van dat zelfde CBS  dat er iets moetgebeuren.