020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Blog met aandacht voor drempels

Dierlijke trekjes bij politicus

Gelijkenis tussen de struisvogel en de politicus

Het is voor Aandacht voor Medische Bijsluiter belangrijk te weten welk dier in een politicus schuil gaat, om te analyseren wanneer men de kop , als we komen met de boodschap dat er nu echt iets moet worden gedaan aan de begrijpelijkheid van de medische bijsluiter, in het zand steekt, omdat anders het doel; medische informatie begrijpelijk voor de gebruiker nooit wordt bereikt.

In vervolg op de krokodillentraan bestaat echt, is het ditmaal de struisvogel.

De struisvolgel, een traditioneel politiek dier dat zich vooral van de volgende drie strategieën bedient, wanneer hij of zij wordt aangevallen.

–       hard weg rennen (snelheden tot 70 kilometer per uur)

–       trappen ( van breken mensenbeen tot buigen van ijzeren staven

–       zich “verbergen” (in het broedseizoen legt zij haar kop en hals plat op de grond in een kuil van zand en stof.)

Mogelijk hebben waarnemingen van de verstop-in-een-kuil-strategie geleidt tot de gedachte, dat een struisvogel zijn kop in het zand steekt bij gevaar, terwijl het net zo goed kan zijn dat zij haar plan uitbroedt. De Romeinse denker Plinius de oudere geboren in de 1e eeuw na christus beschreef dit gedrag, het verstoppen van de kop in het zand voor het eerst.

Het is opmerkelijk dat oneliners, fastfood slogans, ontkennen en het citeren van die turbotaal de standaard zijn geworden in de politieke arena en zo goed samengaan met struisvogelpolitiek.

Het is nog niet zo lang geleden dat  Wouter Bos diep door het stof moest. Hij opperde dat men misschien moest denken aan het verhogen van de AOW-leeftijd, en door die woorden vervolgens persoonlijk  verantwoordelijk werd gesteld voor de afbraak van ons sociale stelsel in de ogen van zijn politieke tegenstanders.

Tegenwoordig is dit een gepasseerd station en gaan er zelf stemmen op om deze regeling, die al bij invoering door de bedenkers, Drees en Suurhoff als niet eeuwig houdbaar werd beschouwd. Volledig af schaffen is vandaag te lezen in een artikel van Annemarie van Gaal in de Telegraaf.

De waarde van een mensenleven uitdrukken in geld is in Nederland dan ook voorlopig nog linke soep. In Nederland mag geld geen rol spelen in de zorg. Voor iedereen moet er altijd en overal business class care zijn en juist dat zorgt ervoor om in de woorden van de populist te spreken voor de “afbraak van die zorg”.

Een politicus die de vraag durft te stellen of bepaalde medicijnen of behandelingen wel in het basispakket thuishoren, of dat het medicijn eerst moet bewijzen dat daadwerkelijk resultaat oplevert, kiest voor politieke zelfmoord.

Dat hij zijn mening baseert op een onderzoek, van het Britsch medical journal uit 2012, dat vraagtekens dienen te worden gezet bij de positieve werking van veel medicijnen wordt ter kennisgeving aangenomen.

Beerslijsten die aangeven dat wisselwerking van medicijnen ernstige gevolgen kunnen hebben. Worden onder hoongelach afgedaan met een interruptie in de zin van “u ziet altijd beren op de weg.”

In het media en data tijdperk waarin we leven is dit even begrijpelijk als zorgelijk, omdat doelmatigheid en zinnige zorg op deze manier het stempel zakkenvullers, barbaars en onmenselijk krijgt.

Het is niet te hopen dat voor Wouter Bos dat Emile Roemer tijdens zijn opfriscursus Engels, ter voorbereiding van de komende verkiezingen, niet het woord Qualy (quality adjusted life year = extra levensjaar in goede gezondheid) tegen acceptabele kosten onder zijn neus gedrukt heeft gekregen, want dan zal hij tijdens het 1e debat niet schromen te zeggen dat hij het onbegrijpelijk vindt dat de heer Bos na het afbreken van onze verzorgingsstaat ook nog eens een leven in geld durft uit te drukken, terwijl en dan komen de stokpaardjes, minder bureaucratie en geen managers in de zorg ervoor kunnen zorgen dat de miljoenen als rijpe appelen van de boom kunnen vallen.

Terwijl ieder weldenkend mens weet dat we er rekening mee moet houden dat onze zorg duurder wordt.

Keuze voor de politiek of dilemma voor de zorg

Nieuwe technologie zorgt ervoor dat we langer kunnen leven, ook met meerdere chronische ziekten, maar waardoor we ook langer kunnen doorwerken wat bij de ene groep als reactie geeft, dat werk is er niet en bij andere groep, gelukkig kun je nu weer meedoen met een beperking. Dat kan echter alleen als we niet weglopen voor beren op de weg.

Steentje Bijdragen

Bij subsidie denkt u natuurlijk direct aan geld en middelen ter beschikking te stellen. Deels is dit ook bij Aandacht voor Medische Bijsluiter het geval. Dit kan voor u een reden zijn om direct af te haken. Dit kunnen wij volledig begrijpen en nemen u dat niet kwalijk.

U betaalt uw premie, u betaalt uw polis, u betaalt uw eigen risico, u betaalt uw eigen bijdrage en geeft zo nu en dan wat uit aan kleine dingetjes bij de drogist. Als u dit voor alle Nederlanders bij elkaar optelt spreken we volgens het CBS over een kleine € 100 miljard per jaar. Voor een gezin met 2 kinderen is dat meer  € 23.000 per jaar. Veel gezinnen hebben een inkomen dat lager is dan die € 23.000.

Zorg is niet gratis, het kost geld en als wij het geld aan zorg uitgeven kunnen wij het niet aan iets anders uitgeven.

Ieder weldenkend mens beseft inmiddels wel dat het huidige beleid om ons zorgstel (toegankelijk en betaalbaar te houden) ten dode is opgeschreven, als wij het roer niet draconisch omgooien. Uitstel door te zeggen de economie lekker draait en nu de zorgkosten even minder stijgen dan het BNP kunnen er weer miljarden naar de zorg. Deze simpele aanname doet het goed in de media, maar is op termijn catastrofaal voor uw portemonnee.

Er blijft de noodzaak iets te doen. Dit biedt dit natuurlijk ook kansen. Kans om eens kritisch te kijken wat wel en wat niet werkt in de zorg. Wij hebben het dan niet over het eigen risico met een paar euro per maand te verlagen of te verhogen. De pijnlijke conclusie kan dan zijn dat er heel veel niet deugt, niet werkt, veel beter kan. In een verzuilde omgeving, waar de lobby middels rentseeking regeert zal zolang.

Vanuit dit perspectief zijn wij een initiatief gestart dat niet zozeer wil bezuinigen op de zorg, want als dat dure medicijn of die speciale behandeling ervoor kan zorgen dat u zelf of een dierbare van u aangenaam kan leven dan zijn wij de eerste die dit zullen toejuichen.

Iedereen die denkt hier zijn steentje aan bij te kunnen dragen is welkom.

Korte toelichtig

De initiatiefnemers staan open voor ieder idee kennen maar merkten dat er in de grote steden veel sociale achterstand is die binnen het reguliere circuit niet kan worden opgelost omdat er teveel vanuit de indicatiestelling wordt gewerkt, wat goed werkt bij grote groepen, maar deze one size fits all sluit niet aan in bij de mensen met multi-problematiek in combinatie met een gebrek aan sociale cohesie

Dit zorgt voor onnodige verspilling en extra hoge zorg- en welzijnskosten.

Vele plekken komen in Nederland, maar er is gekozen voor Amsterdam Nieuw-West omdat hier duidelijk wordt dat vooral ouderen, niet-westerse Allochtonen en laagopgeleiden een groot beroep doen op zorg en welzijnsvoorzieningen, waarbij ze het juiste loket vaak moeilijk of niet weten te vinden, waardoor er vervolgens vaak geen vooruitgang/ verbetering wordt geboekt in hun situatie,

Meer aandacht (tijd) vanuit het professionele (medische ) circuit kan significante verbeteringen opleveren van de health literacy ( Gezondheidsvaardigheden) bij deze groepen. Hier zien wij een rol en kansen voor de VVD.

Mensen met een medische opleiding die nu om wat voor reden langs de kant staan (conflict /formatieplaatsen etc.) kunnen direct aan de slag. Tevens kan het risico dat de accreditatie vervalt hiermee voorkomen en ook voor de mensen met lage gezondheidsvaardigheden ontstaan mogelijkheden.

Dit is wat ons ertoe bracht om contact met u te zoeken. Het uitgangspunt is dat mensen met een medische opleiding niet langs de kant komen te staan. Het aantal mensen met een medische opleiding dat langs de kant staat is relatief klein ten opzichte andere groepen en lijkt daardoor een overzichtelijk probleem, maar iedere medisch specialist die zijn vak niet meer kan uitoefenen zorgt voor onnodige maatschappelijke kosten en voorkomt de winst die hij kan opleveren binnen een project als Aandacht voor Medische Bijsluiter.

Ons uitgangspunt is dat de resultaten gemeten moeten kunnen worden om op die manier een voor andere gebieden in de stad en andere delen van het land een eenvoudig te kopiëren formule wordt gerealiseerd.

Binnen het huidige systeem heeft de behandelende zorgverlener weinig tijd voor de vitamine benadering en moet hij zich vooral beroepen op de aspirinebehandeling. Het ontbreken van heeft vooral negatieve gevolgen voor het behandelen en “genezen” van chronisch zieken, vooral ouderen, die vaak aan verschillende aandoeningen lijden, die elkaar beïnvloeden. Een suikerziekte, die de lichaamsspieren verzwakt.

Daarom gingen we op zoek naar een “verzorgingsmodel” dat – evenals het beleid van de regering – uit gaat van toename van het aantal chronisch zieken, waarbij  vooral de ouderen meer aandacht gaan krijgen.

Hier zien wij een rol voor mensen die “tijd, maar vooral kennis hebben om aan dit project mee te werken, waarbij wij ons realiseren dat een dergelijke benadering binnen ons huidige stelsel  op basis van het vergoedingen systeem van de zorgverzekering onbetaalbaar is en niet kan worden opgevuld door alleen zorgprofessionals die zich verbinden aan dit initiatief.

Het is echter wel voor mensen die nu aan de kant staan een ideale mogelijkheid de aansluiting met het vak weer te krijgen of te behouden.

Lucris

Lucris een eigentijdse oplossing, aparticipatie you name it

Lucris, aparticipatie, namen hebben we genoeg voor het nieuwe TV programma van Aandacht voor Medische Bijsluiter. Ook roepen wij het publiek op om een naam in te sturen. De naam is zoals de Romeinen als wisten een voorteken (nomen ets omen). We gaan heel laagdrempelig en toegankelijk beginnen.

Vrije geesten

Lucris is de werktitel voor het programma. Jan Troost en Alexander Grassi zoeken vrije geesten die mee willen werken aan een uniek initiatief. Het is toch te gek voor woorden dat ons zorgstelsel wel kan genezen, maar dat welzijn een soort voedselbank is geworden. Net niet over datum, maar steeds meer afhankelijk van vrijwilligers. Anno 2018 is dat onverteerbaar en onwenselijk. Samen gaan we daarom de zorg weer beter maken klijkt ambitieus. Het is ook ambitieus, maar het is haalbaar. Laaghangend fruit plukken. Dan zijn we al een eind op weg. Het project “Lucris” is een eigentijdse oplossing voor knelpunten in de samenleving. Meedoen is de maatstaf.

2018 jaar van de waarheid

Het start vanaf 14 januari 2018 en is wekelijks tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 te zien. Aparticipatie, Lucris een eigentijdse oplossing, Meedoen loont, you name it. Ons zorgstelsel is budget gestuurd. Dat is een zegen voor de cure. Dat moet zo blijven, maar dat kan alleen al onze care die steeds meer op een voedselbank begint te lijken, net niet over datum, maar steeds meer afhankelijk van liefdadigheid. Ons programma wil laten zien dat het eigenlijk doodzonde is dat allerlei goede initiatieven geen kans krijgen. Met ons programma komt er die kans.

De Locatie

Het wordt uitgezonden vanuit Pakhuis de Zwijger bij Salto in Amsterdam aan de Piet Heinkade. Aan het programma is ook een wedstrijd verbonden. Een wedstrijd om goede intitiatieven een kans te geven hun.  Dit kan bijdragen aan betere en doelmatige zorg. Mensen en organisaties die oplossingen hebben zijn bij ons van harte welkom om mee te doen.

Producten en diensten verder ontwikkelen om toegankelijkheid en gezonheidsvaarigheden te bevorderen verdienen een podium. We nuodigen je uit om je oplossing te sturen www.lucris.nl

Ook als je aan de voorbereding wilt meewerken kun je je nu opgeven. Wij geloven namelijk dat verbeteringen in de zorg natuurlijlk niet van de overheid zullen komen, maar uit de samenleving moeten komen. Natuurlijk niet van een tekentafel uit Den Haag. Dat willen wij de komende maanden vanaf januari laten zien in een wekelijks programma. Kijken dus.

Alexander Grassi

Platform voor versterking inkoopkracht dure geneesmiddelen ingesteld

Keurmerk is dikwijls schijnkwaliteit

keurmerk

Keurmerk is veelal een vette bonus voor de keurmeester.

Lang leve het keurmerk. Duizenden euro’s voor wat stikkers. Met als resultaat geen geld voor fatsoenlijk eten of dat stukje persoonlijke aandacht voor onze oudjes in diezelfde zorginstelling. Een keurmerk is geen waarborg voor kwaliteit. Een keurmerk in de zorg kost tijd en geld. Tel uit je winst of eigenlijk je verlies. Het juiste recept is direct stoppen met die waanzin. Dan ligt het geld voor het oprapen. Dat bevordert onzinnigheden in de zorg te bestrijden. Denk aan de vele stichtingen die een keurmerk hebben. Hiervan kunnen waarschijnlijk 5 van de 10 direct bij het grof vuil kunnen worden gezet. De overheid moet de keurmeester zijn, de Inspectie voor de Gezondheidszorg lijkt ons de aangewezen organisatie. Wij blijven ervoor strijden dat gezond verstand overwint en niet het keurmerk.

Fair Play

Ik moest terugdenken aan een gedicht dat op mijn studeerkamer hangt.

”Als je denkt ik ben verslagen is de nederlaag een feit, als je denkt ik zal niet versagen dan win je op den duur de strijd”.  Het spel moet dan wel eerlijk en volgens de regels worden gespeeld. “Je krijgt te horen: Als je zo doorgaat, dan is het snel afgelopen, is het einde in zicht”. De meeste mensen hebben dan de neiging te zeggen dat het vanaf dat moment allemaal anders moet. Logisch, want je wilt leven, je wilt niet dood. Men neemt zich in geval van bijvoorbeeld obesitas voor om fanatiek te gaan sporten, af te vallen.

Cold Turkey

Cold Turkey is dan veelal een populaire methode. Bij de coldturkeymethode wordt in één keer gestopt met het gebruik van het middel waar de gebruiker aan verslaafd of in grote mate afhankelijk is. Iedereen met een verslaving, roken, drank, eten of iets anders zal wel hebben gevoeld dat er dan iets is veranderd in het lichaam. Ontwenningsverschijnselen en de hierdoor veroorzaakte druk kunnen ernstige lichamelijke en geestelijke gevolgen hebben.

Advies en begeleiding van professionals zoals uw apotheker en/ of arts zijn daarbij essentieel, want niet iedereen reageert hetzelfde op veranderingen. Wie kent niet de verhalen van de manager die tijdens zijn vakantie in elkaar stort. Terwijl de bedoeling was dat die batterij weer opgeladen werd.

Dikwijls wordt er ook niet bij stil gestaan dat men geen basisconditie heeft, dat je die moet opbouwen. Het resultaat is dat men niet afvalt maar dat er een aanslag op koolhydraten en mineralen wordt gepleegd, vervolgens heeft men weer honger en minder energie, maar het vet blijft en wordt zelfs aangevuld, het verzuren zorgt vervolgens voor maagklachten. Dat gebrek aan mineralen heeft weer gevolgen heeft voor de spieren.

De WHO noemt als wereldwijd probleem het gebrek aan mineralen bij de mens. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door stress. Dit kan worden opgelost met medicatie, maar men kan ook naar andere mogelijkheden kijken.

Aap Noot Mies oplossingen

Een voor de hand liggende oplossing lijkt dan ook een potje pindakaas of een zakje noten. Deze producten bevatten namelijk veel magnesium, Mark Rutte weet dit, want die heeft een verleden bij Unilever. Wie kent de tegeltjeswijsheid over te niet. Want overal waar te voor staat zorgt voor problemen. Teveel pindakaas zorgt soms voor hartritme stoornissen en sommige mensen zijn weer allergisch voor noten. Dus toch maar niet die complementaire geneeskunde en vertrouwen op de reguliere geneeskunde. Daar kan geen keurmerk tegenop.

Dilemma voor valide onderzoek

Echter een groot probleem bij medisch wetenschappelijk onderzoek is dat niet (altijd) alle variabelen voldoende worden meegewogen, eenvoudig weg omdat men niet over een glazen bol beschikt die met hocus pocus pas alle openstaande vragen als sneeuw voor de zon kunnen laten verdwijnen. Werkt bijvoorbeeld een medicijn bij een bepaalde bloedgroep anders ? Een man van 150 kilo heeft waarschijnlijk een andere dosis nodig dan een mager tienermeisje. Is er een overzicht van mislukte onderzoeken, van fouten kun je leren.

Randomized controlled trials

Wordt bij randomized controlled trials het spel wel fair gespeeld? Als je maar lang genoeg gooit, werp je uiteindelijk die zes. Laten medicijnenfabrikanten wel al hun trials zien en zo ja wordt hier wel naar gekeken, wij hebben niet het gevoel dat de controlerende organisaties de middelen, kennis en mankracht in huis hebben om alles te controleren. Daarnaast zijn zij in onze ogen financieel te afhankelijk van hun opdrachtgever.

Met andere woorden hoe gaat men om met bijvoorbeeld de CUDOS norm, een soort code Tabaksblat. Is het niet eerlijker tegenover de patiënt om open te staan voor andere methoden? Data mining en Big data bieden onderzoekers waarschijnlijk kansen om valide publicaties in toonaangevende internationale vakbladen gepubliceerd te krijgen. Misschien is het interessant om te onderzoeken wat de invloed van metalen is op het lichaam. Er wordt in de ruimtevaart inmiddels onderzocht of het niet beter is meer plastic en minder aluminium te gebruiken. Hoe ziet het lichaam van Andre Kuipers er tegenwoordig uit.

Zorgwekkend

Hier ligt ook een taak voor de media, men mag niet alles voor zoete koek aannemen. Meer zelf doen aan fact-finding en ook de mislukte experimenten laten zien. Zorgwekkend zijn de cijfers die te lezen zijn in het Clinical Evidence Handbook 2012. Het British Medical Journal meldt dat van de 2500 meest voorgeschreven medicamenten en behandelingen slechts 12 % enig bewijs van gunstig effect scoort. Wie kun je nog geloven, is de geuitte zorg, weer een vorm van nep-nieuws

Dit is gebaseerd op meta-onderzoek waarbij minimaal één onderzoek is gevonden dat een positief effect aantoont dat groter is dan de schadelijke effecten. Dit betekent dat arts en patiënt er niet op kunnen vertrouwen dat voor de beste  behandeling gekozen wordt.

Werkwijze

Het systeem dat door sommige medische communicatie bureaus wordt gebruikt om een onderzoek onder de aandacht te brengen gaat als volgt: Er wordt een meta-analyse gedaan van klinisch wetenschappelijk onderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeken krijgen een positief resultaat. Vervolgens wordt er een vooraanstaand medisch professional of wetenschapper gezocht als hoofdauteur voor deze publicatie. Deze ‘hoofdauteur’ hoeft het artikel zelfs niet te hebben gelezen. De naam erbij is voldoende voor een fee, vervolgens volgt de publicatie en de eeuwige roem.

Publicaties zijn besmet

Professor Adriane Fugh-Berman van de Georgetown University Medical Centre in Washington heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en haar conclusie is dat veel publicaties besmet zijn. Elizabeth Irons, directeur van Science Exchange stelt dat echte leven complex is en in de experimentele opzet van medisch wetenschappelijk onderzoek de zogenaamde  living labs niet altijd alle variabelen voldoende worden meegewogen.

De principes van goed onderzoek

Herhaalbaarheid van onderzoeksresultaten is één van belangrijkste grondvesten van wetenschappelijk bewijs. Toch lijkt de reguliere medische wereld hier dikwijls allergisch voor. Ook is er geen enkel begrip voor complementaire geneeskunde.  Reguliere geneeskunde moet leading zijn. Toch beseft moleculair oncoloog Bernards uit het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis terdege dat veel medicijnen grosso modo niet het gewenste resultaat hebben. Een drug holiday is ,zoals hij het noemt, dan op zijn plaats. Bernards zegt hiermee mee eigenlijk: als ik andere informatie had gehad was ik waarschijnlijk tot een andere keuze gekomen.Daar heeft hij geen keurmerk voor nodig.

Iedere arts zou erop moeten kunnen vertrouwen dat wat hij voorschrijft op werkelijke wetenschap berust en niet Bad Science zoals onderzoeksjournalist Ben Goldacre het noemt, die stelt dat het merendeel van medische onderzoeken onjuist zijn.

Aspirine moet plaatsmaken voor vitamine

Er moet een nieuwe weg ingeslagen worden om ervoor te zorgen dat we nu en straks kunnen rekenen op goede en betaalbare zorg. Om dit te bereiken moeten we openstaan voor een gedragsverandering. De kans op terugvallen slecht gedrag is levensgroot, het zogenaamde jojo effect. De omgeving speelt hierbij een belangrijke rol, die zowel positief als negatief uitpakken. Want alleen dan kan iemand de strijd aan.

Gedragsverandering

Deze gedragsverandering moet plaatsvinden zowel bij de patiënt als bij de zorgverlener, want elkaars taal spreken is dikwijls een groot probleem. Bij twijfel je afvragen zijn er valide alternatieven. Er moet vol worden ingezet op preventie en objectieve voorlichting. Het is interessant dat er heel veel gedaan wordt als je eenmaal ziek bent, van arts tot ziekenhuis en daartussenin overheden en verzekeraars  met regelingen om de lichamelijke, geestelijke en financiële pijn te beperken en zo dragelijk mogelijk te maken, maar dat totaal of heel summier aandacht wordt besteed aan de oorzaak, daar valt de meeste winst te behalen en daar hebben we geen keurmerk voor nodig..

 

Nieuw betalen met iDEAL

Nu ook met iDEAL lid worden

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U rekent af in de vertrouwde internetbankieromgeving vanaf uw eigen bank. Als u  de regels voor veilig internetbankieren volgt, is iDEALeen veilig betaalmiddel. De betaling is direct terug te zien in uw rekeningoverzicht. U hoeft dan ook geen rekeningnummer en andere gegevens over te typen, zoals bij een overboeking via internetbankieren.

Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent, maar dan nog eenvoudiger. Ook voor betalen geldt hoe toegankelijker hoe beter.        iDEAL

Nadelen

Hoewel de betaling voor u niet anders is dan een normale bankoverschrijving kost het toch wat extra administratie kosten. Voor de betaling worden  kosten in rekening gebracht van 40 tot 50 eurocent per transactie.  Dit is in vergelijking enkele eurocenten voor een bankoverschrijving procentueel een groot verschil. Bovendien worden de betalingen eerst op een tussenrekening van de bank gestort. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de betaling daadwerkelijk op de rekening van de onze vereniging is bijgeschreven. Op die wijze kan de bank rente-inkomsten uit het transactiebedrag halen. Hoewel het rente voordeel op dit moment natuurlijk te verwaarlozen valt.

Voordelen

De vorm van betalen biedt u een aantal voordelen ten opzichte van andere online betaalmethoden:

  • iDEAL is betalen via internetbankieren, dus vertrouwd en veilig.
  • Betalen met iDEAL kan meteen, u hoeft zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken.
  • U kunt iDEAL direct gebruiken als u internetbankiert bij ABN AMRO, bunq, ING, Knab, Rabobank, de Volksbank (SNS, ASN Bank en Regiobank), Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, de zogeheten Issuers.
  • iDEAL is gemakkelijk en snel in gebruik. Alle betaalgegevens worden voor u ingevuld en u wordt direct op de hoogte gebracht van de geslaagde betaling.
  • U houdt constant controle en overzicht op uw betaling, de iDEAL . De betaling is direct zichtbaar in uw rekeningoverzicht.

Veilig betalen

Het kan met iDEAL  Wij zijn natuurlijk blij met iedere bijdrage. U kunt de verdubbelaar inzetten. Doneer aan AvMB en de belastingdienst draagt dan ook een steentje bij. Dat is prettig, nietwaar. Geen bitcoin of cryptomunten wel het voordeel van de grote getallen.en geen Balkenende-norm.

 

 

Aap Noot Mies

 

Aap Noot Mies

Het Aap Noot Mies shirt van Aandacht voor Medische Bijsluiter kan ook praten. Het begin is er. Ook niet-leden kunnen het shirt binnenkort te bestellen. Het shirt is een leuk hebbe dingetje dat  je nu ook als welkomst cadeau kunt krijgen als je lid wordt.

Net als Aap Noot Mies het leesplankje van Hoogeveen : Een hulpmiddel bij het leren lezen, moeten er ook nieuwe  begrijpelijke hulpmiddelen komen die kunnen bijdragen aan veilig gebruik van medicijnen voor iedereen.

Leesplankje

1897 gaf uitgeverij Brinkgreve het tweeregelige leesplankje van Hoogeveen uit met vijftien woorden. Het begon met de woorden raam-roos-neef. In 2010 was het een eeuw geleden dat de Groningse uitgeverij Wolters het aap-noot-mies op de markt bracht. Het leesplankje van Hoogeveen is dan ook meer dan 100 jaar oud.  Aap Noot Mies is uitgegroeid tot een icoon van de Nederlandse cultuur.  De meeste mensen weten niet dat er diverse varianten bestonden van Aap Noot Mes, waaronder het Indische jaap-gijs-dien.

Augmented Reality

2018 wordt het jaar dat er een unieke variant van het leesplankje op de markt komt. Het bijzondere van ons leesplankje is dat oud en nieuw samenkomen. Samenkomen om met nieuwe technologie een bewezen methode in een nieuw jasje te steken Om een elegante oplossing te bieden aan groepen die moeite hebben met het berijpen van medische informatie. Het unieke is dat iedereen die mee wil werken aan dit initiatief van harte welkom is.

Het verschil maken

Met deze “moderne” versie van Aap Noot Mies komt er een product dat gaat bijdragen aan gezondheidsvaardigheden. Gezondheid staat bijna iedereeen op één, als het meest waardevolle bezit. Toch ziet

Nog te vaak ziet  onze verenging dat veel mensen niet over de  zelfredzaamheid beschikken om goed te participeren in onze samenleving. Dit kan, nee dit moet anno 2018 anders. Grote groepen uitsluiten omdat ze de informatie niet begrijpen, is natuurlijk niet van deze tijd. Word ook lid.

Aap

Taal als medicijn

Latijn was eeuwenlang de enig geschreven taal. In andere talen werd pas veel later geschreven. Hierdoor was er lange tijd uniformiteit van taal.

Latijn was als taal de norm

Evidence based en best practice

In de geneeskunde was Latijn dan ook de basis in de onderlinge communicatie tussen medici. Latijn was ook een taal waarin je heel geleerd en geheimzinnig kon zeggen dat je ook niet wist wat er mis was met de patiënt. Het “Dokterslatijn” is uitgegroeid tot een vaktaal (jargon). Nog steeds functioneel, want artsen en specialisten uit alle landen kunnen met elkaar communiceren en begrijpen. In december 2013 was ik deelnemer aan “Internet of things binnen de gezondheidzorg “ mede georganiseerd door de Rabobank, Syntens en Amsterdam Zorg en ICT. Het “Dokterslatijn” was vervangen door evidence based en best practice.

Surfen…
surfen

Fit zijn is ook discipline

Onbewust dacht ik terug aan het bezoek aan mijn vader van 89. Ik was deze week op bezoek om te vragen of hij nog plannen heeft voor het weekend. Hij begreep de woorden van de thuiszorg medewerkster niet . Ze was van slag omdat haar tablet niet goed functioneerde, hierdoor was er geen update van het patiëntendossier van de buurvrouw van mijn vader. Dit verbaasde mijn vader want ondanks zijn hoge leeftijd gebruikt hij geen medicijnen. Hij surft zelfs niet alleen op het world wide web, maar ook nog op het Amsterdamse Nieuwe Meer.

Elkaar verstaan

Ook bij E-health loert er het gevaar van onbegrijpelijk jargon als zorgverlener en patiënt elkaar met termen als mobile device in plaats van bijvoorbeeld telefoon elkaar niet meer verstaan. Ook hier geldt elkaars taal spreken zorgt voor meer begrip en betere communicatie. De kracht van woorden is groot, kijk maar naar dit filmpje. Het is tijdloos en grenzeloos en meer dan de moeite waard..

I’ts a lovely day but I can’t see it

Alexander Grassi, voorzitter Aandacht voor Medische Bijsluiter (AvMB). “Ik sprak laatst een huisarts uit Haarlem en zei dat ik het ernstig vind dat 15% van bevolking in Nederland moeite heeft met lezen, ” “was dat in mijn praktijk maar waar, meer dan 50% is taal onbekwaam”; zei hij met een zorgelijke blik.

Samenwerken

Vanuit dat perspectief wil Aandacht voor Medische Bijsluiter een coalite vormen. Die niet opnieuw het wiel gaat uitvinden, maar bestaande initatieven bij elkaar gaat brengen. Maar ook,  waar mogelijk naar een volgende fase te brengen  om het probleem eindelijk aan te gaan aanpakken. Anno 2018 is het onacceptabel dat onze autoriteiten niet in staat is in begrijpelijkee taal te communiceren.  Informatie moet begrijpelijk zijn voor de gebruiiker en biet een truckendoos van de overheid.

Het systeem loopt vast

De AWBZ werd onbetaalbaar dus er werd drastisch ingegrepen. Er kwam per 2015 ter vervanging van de AWMZ, een nieuwe wet, de Wlz (Wet Landurige Zorg)  De Wet langdurige zorg is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Niet alle mensen die tot 2015 onder de ABWZ vielen, voldeden aan de voorwaarden, daarom was er voor hen een overgangsregeling tot 1 januari 2016. Ook is toen voor een kleine groep mensen is de overgangsregeling verlengd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is bij de gemeente komen te liggen. De gehele operatie ging gepaard met een bezuiniging van 40 % op bepaalde onderdelen van het pakket. De kwaliteitsimpuls van Van Rijn (Staatssecretaris VWS) heeft veel stof doen opwaaien.

Geen volksopstand

maar niet te veel klachten komen over de kwaliteit van de geleverde zorg. De gemeenten hebben een hele truckendoos om deze klachten zoo laag mogelijk te houden. De klagers zijn immers afhankelijk van dezelfde gemeente waar ze over klagen.

 

Perspectief

Vanuit dat perspectief waren wij dan ook blij dat ZonMW Alexander Grassi  de gelegeheid gaf tijdens het jaarlijkse congres Publiek Private Samenwerking afgelopen maart in het Beatrix theater ons idee te pitchen tijdens het Congres PPS