020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Projecten > Health deal biedt kansen

Health deal biedt kansen


Een health deal

De Health deal is een initiatief gestart onder voormalig minister van VWS, Edith Schippers.  Zij zag dat bepaalde knelpunten worden opgelost als wij niet durven af te wijken van de standaard benadering.

Drempuls is een aanzet van AvMB om te komen tot een Health deal

Doel:

Bij te dragen aan een begrijpelijke bijsluiter. Om op deze manier de zelfredzaamheid te vergroten. Hiermee  kan worden bijgedragen aan de betaalbaarheid van en kwaliteitsverbetering in de zorg. Methodes en/ of programma’s die worden ontwikkeld om bij te dragen aan veilig medicijngebruik sluiten aan bij deze ambities.  Wij gaan voor een health deal.

In eerste instantie willen wij starten met het principe train de trainer. Wij willen op korte termijn starten met een pilot in bijvoorbeeld Amsterdam Nieuw-West met enkele huisartsen en enkele apotheken. In de huidige situatie zijn er veel zorgprofessionals, instanties, voorzieningen en hulpmiddelen om bij te dragen

aan veilig medicijnengebruik, maar hiervoor heeft men als gebruiker gezondheidsvaardigheden nodig. Ook omschreven als ‘health literacy’ – dit zijn vaardigheden die men nodig heeft:

▪ om informatie over gezondheid te verkrijgen
▪ om deze informatie te begrijpen
▪ om deze informatie toe te passen
▪ het loket weten te vinden

Deze vaardigheden blijken voor grote groepen vooral laaggeletterden, migranten, ouderen en mensenmet een verstandelijke beperking in lage mate aanwezig te zijn. Met als gevolg ziekenhuisopnamen, soms zelfs overlijden en onnodige ziekenhuiskosten.

Methode:

We willen als start een aantal bijsluiters ontwerpen met de focusgroep. Deze bijsluiters willen we ook testen bij deze groep. De deelnemers zal ook worden gevraagd deze bijsluiters uit te leggen en aan te geven over er een voorkeur bestaat voor beeld, geluid, tekst of een combinatie daarvan. Dit willen wij in eerste instantie doen met één of meerdere grote farmaceuten, zorgverzekeraars, artsen, apothekers en natuurlijk patienten. Deze zullen  hierin een regisserende rol moeten spelen. Daarnaast willen we bij de zorgprofessionals en de overige stakeholders het bewustzijn laten groeien dan medicijnengebruik moeilijk kan zijn. Dat ook hier geldt dat als je mensen traint zaken als therapietrouw en verantwoord medicijnen gebruik zullen toenemen. Het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG ) en het Zorg Instituut Nederland (ZIN) kunnen hierin een later stadium een regierol opeisen, maar voor die tijd moet er een partij zijn die een pilot wil faciliteren.

Resultaten:

De uitkomsten en de aanbevelingen van de sessies hebben nog geen concrete resultaten opgeleverd. De sessie hebben wel duidelijk gemaakt dat de huidige aanpak niet bijdraagt aan veilig medicijngebruik bij grote in het bijzonder kwetsbare groepen. Polyfarmacie en de vergrijzing zullen er voor zorgen dat incidenten met door verkeerd medicijnen eerder zullen toenemen dan afnemen.

Gevolgen voor de praktijk:

Een begrijpelijke medische bijsluiter kan bijdragen aan betere en goedkopere zorg. Bij het ontwerp van de medische bijsluiter moet rekening worden gehouden met taal- en rekenvaardigheid, maar ook culturele achtergronden. Actieve betrokkenheid van zorgverleners en andere stakeholders kan een positieve bijdrage leveren aan veilig medicijngebruik. Verbale begeleiding kan schriftelijke ondersteunen. Daarnaast kan visuele ondersteuning bijdragen aan beter begrip bij de gebruiker. Een voordeel is dat kan worden gewerkt met bestaande en bewezen technieken.

Conclusie:

Voor een begrijpelijke bijsluiter is het noodzakelijk ook medicijngebruikers uit de focusgroepen te betrekken bij het ontwerpen van een begrijpelijke bijsluiter. Zorgverzekeraars kunnen een bijdrage leveren door van aanbieders van medicijnen te verwachten dat bijsluiter te begrijpen is voor de gebruiker. De farmaceutische industrie moet van de World Health Organisation (WHO) en de European Medical Association ( EMA) meer ruimte en mogelijkheden krijgen om voor de gebruikers van medicijnen begrijpelijke bijsluiters te ontwikkelen. Dit draagt bij aan lagere zorgkosten maar en geeft farmaceuten de gelegenheid zich te onderscheiden. Door protocollen, regulering is dit op dit moment niet mogelijk terwijl dit op basis van VN verdragen medicijngebruikers hier wel recht op hebben. Ook is nationale wetgeving, in Nederland bijvoorbeeld de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) die de rechten en plichten van cliënten beschrijft in de zorg is dikwijls in strijd met de regels die worden opgelegd door de WHO en de EMA.

Geef meer vrijheid

Door de makers van de medische bijsluiter meer vrijheid te geven bij het ontwikkelen van een medische bijsluiter kunnen deze begrijpelijker worden. Dit kan door bijvoorbeeld gebruikers erbij te betrekken. Ook kan beeld en gesproken tekst bijdragen aan het beter begrijpen van de medische bijsluiter.

Relevante  hulpmiddelen

Laaggeletterden zijn in dikwijls namelijk geen digibeten. De meerderheid beschikt over een computer en  heeft internet. Computers kunnen een krachtig hulpmiddel zijn bij het verhogen van de gezondheidsvaardigheden. Wel moeten de teksten en beeldmateriaal toegankelijk (begrijpelijk) gemaakt worden voor de doelgroep met lage gezondheidsvaardigheden dit blijkt ook uit onderzoek van Alexander van Deursen. Ook kan het aanstellen van één algemeen aanspreekpunt c.q. contactpersoon voor de medicijnengebruiker een belangrijk stap naar veilig medicijnen gebruik kan zijn. Huisartsen en Apothekers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen enerzijds vanuit hun zorgplicht anderzijds vanuit efficiënte bedrijfsvoering, value for money.

Aanbevelingen voor het omgaan met deze groep vanuit sessies die wij hebben gevoerd.:

• Veronderstel geen basiskennis van het lichaam
• Arts of andere zorgverlener moet inschatting maken of patiënt het begrijpt bij het voorschrijven
• Eenvoudige E- learning ontwikkelen ter ondersteuning van zorgverlener (POH- module)
• Maak korte zinnen, gebruik eenvoudige woorden
• Wees zo concreet mogelijk, vermijd abstracties
• Herhaal de belangrijkste punten                                                                                                                                            • Geef actief ruimte voor vragen en reacties
• Gebruik plaatjes
• Vraag om het vertelde in eigen woorden te herhalen
• Laat oudste zuster meekomen naar gesprek
• Persoonlijk EPD

Bij een Health  Deal is het belangrijk dat er bereidheid is tot samenwerking.  Dat men bereid is de kennis die vaak is verkregen met publieke middelen te delen voor de health deal..