020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Blog

Zorgstelsel Kraakt

Het Nederlandse zorgstelsel kraakt. Wij zijn permanent chronisch ziek en worden met beperkingen oud. Dat kost geld, maar biedt ook kansen om stelselwijzigen door de voeren, te kiezen voor preventie, doelmatigheid, innovatie enz. Wat schetst onze verbazing. Er wordt veel gesproken over eigen risico, maar weinig over eigen regie. Moedertje staat weet het beter.

Wij denken dat er genoeg oplossingen zijn om de zorg toegankelijk te houden, maar dan moeten wij niet bij ieder idee dat aanstuurt op verandering, dit direct laten stranden nog voor het schip koers heeft gezet.

 

Wie betaalt de rekening

Going Dutch of het solidariteitsbeginsel, wie het weet mag het zeggen. Klagen dat het vroeger met het Ziekenfonds alles beter was, is grote onzin.

Geluiden als: 57 % zijn de premies gestegen sinds de intreding van het nieuwe stelsel. Deze premies dienen bij te dragen aan de kosten van de zorg. Deze premies staan los van ontwikkelingen in de WLZ (voormalige AWBZ).

We worden ouder en dat gaat geld kosten. Heel veel geld!, of kunnen we het tij nog keren?

Vorig jaar is € 96,1 miljard  uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is meer dan in 2015, een jaar dat sinds tijden een kleine daling in de kosten had laten zien .

De uitgaven aan ouderenzorg zijn fors gestegen: ruim 10 %. Ook de uitgaven vanuit de AWBZ gefinancierde langdurige zorg namen sterk toe. Berichten vanuit Den Haag dat werk wordt gemaakt met het verlagen van de kosten ten spijt.

Per hoofd van de bevolking bedroegen de uitgaven € 5.535  in 2012, tegen € 5.355  in 2011. Het aandeel van de zorguitgaven in het bruto binnenlands product (bbp) blijven dus stijgen en bedragen nu ongeveer 15 % van dat BNP.

Met een gemiddeld inkomen van ongeveer € 27.000 bruto komt dit neer op meer dan 20 % voor de alleenstaande 65+ -er. Voor diezelfde senior zonder een aanvullend pensioen zijn de cijfers nog dramatischer. Een kleine  rekensom  leert ons met de cijfers van dat zelfde CBS  dat er iets moetgebeuren.

 

 

Snelle toegang tot innovatieve medicijnen

EU-expertbijeenkomst over snelle toegang tot innovatieve medicijnen In Amsterdam zijn op 1 maart de eerste stappen gezet. De eerste stappen naar een nieuwe manier van kijken naar markttoelating en vergoeding van innovatieve medicijnen. Dit valt te lezen in een nieuwsbericht op de site van het ministerie van VWS. Voorwaardelijke markttoelating en vergoeding en het delen van onderzoeksgegevens tussen de verschillende landen en autoriteiten. Hierover sprak minister Edith Schippers (VWS) met meer dan 100 experts uit heel Europa. Zij spraken over snellere en betaalbare toegang voor patiënten tot innovatieve medicijnen. Zo keken zij ook naar methoden van versnelde toelating.

wat mogen innovatie medicijnen kosten

 Op bezoek bij

Op uitnodiging van minister Edith Schippers (VWS) spraken meer dan 100 experts uit heel Europa met elkaar. Zij spraken over snellere en betaalbare toegang voor patiënten tot innovatieve medicijnen. Zo keken zij naar methoden van versnelde of voorwaardelijke markttoelating en vergoeding en het delen van onderzoeksgegevens tussen de verschillende landen en autoriteiten.

Innovatieve medicijnen

Er komen steeds meer innovatieve medicijnen beschikbaar en dat is geweldig voor de patiënt. Deze medicijnen zijn echter vaak bedoeld voor een kleine groep mensen.  Hierdoor zijn er niet altijd voldoende onderzoeksdata beschikbaar zijn. De werkzaamheid, veiligheid en toegevoegde waarde van deze middelen is daarom lastig vast te stellen. Het kan daardoor erg lang duren voordat de patiënt toegang heeft tot deze nieuwe middelen. Schippers greep het voorzitterschap van de Europese Unie aan om dit proces te versnellen: ‘We moeten in Europa samen kijken hoe we medicijnen waar patiënten echt op zitten te wachten snel bij hen kunnen krijgen. Dit zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. Dit moet hand in hand gaan met de betaalbaarheid. Wat hebben we er aan als een medicijn wel toegelaten, maar volledig onbetaalbaar is?

Goede samenwerking geboden

Voor innovatieve medicijnen is goede samenwerking op het gebied van markttoelating en vergoeding in een vroeg stadium nodig. Nu werken autoriteiten die hier over gaan zowel nationaal als internationaal nog veel te weinig samen. De experts bogen zich daaom gezamenlijk over drie vragen:

  • Op welke producten moet versnelde toelating zich richten?
  • Welke (voorwaardelijke) eisen stellen we hieraan
  • hoe kunnen we de verschillende procedures beter op elkaar afstemmen?

In de discussies werd duidelijk dat de urgentie om meer samen op te trekken breed wordt gedeeld. Om ons systeem toekomstbestendig te maken moeten we zowel kijken naar nieuwe elementen in de toelating. Dit ook als nieuwe methoden van vergoeding. Betere samenwerking tussen autoriteiten voor markttoelating en die voor vergoeding is cruciaal.Cruciaal voor snelle en betaalbare toegang tot innovatieve medicijnen.

De uitkomsten

De uitkomsten van de conferentie worden gebruikt als input voor de Informele Raad van Ministers van Volksgezondheid in april. Tijdens de top gaan ministers uit de 28 EU-lidstaten onder voorzitterschap van Schippers zich over het geneesmiddelenbeleid buigen.

Geven met iDEAL

Contributie

Het is natuurlijk ook mogelijk uw contributie en giften per iDEAL over te maken op de bankrekening van Aandacht voor Medische Bijsluiter. voor € 25 bent u lid en kunt gebruik maken van alle voordelen van onze vereniging. Als u geen lid wilt worden kunt ook middels iDEAL een gift of donatie aan ons overmaken.

Lees verder

Tablet voorkomt bijwerkingen

Tablet Voorkomt Bijwerkingen

Aap Noot Mies (ABC as easy as 1,2,3) is  een geheugenbord, een soort tablet,met een aantal velden, de interventie is gebaseerd op augmented reality techniek. Aumented reality is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer.

Tablet zonder bijwerkingen

Geen hogere wiskunde

De velden op de tablet worden gevuld met pictogrammen voorzien van beeld, tekst en geluid. Door associatietechnieken toe te passen wordt het eenvoudiger dagelijkse bezigheden beter te structureren en gezondheidsvaardigheden te verbeteren.Medische informatie wordt namelijk door veel mensen als ingewikkeld ervaren en niet begrijpen. Dit maakt mensen vaak onzeker. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat veel mensen ondanks de leerplicht beperkte kennis van de taal hebben. Lees- en rekenvaardigheden zijn dikwijls ook beperkt (dit is een wereldwijd probleem).

Maak informatie begrijpelijk

Tijdens de inventarisatie zijn er gesprekken gevoerd middels co-creatie sessies. Het bleek dat er tussen de behandelende zorgverlener en zorgontvanger dikwijls communicatieproblemen zijn. Men spreekt elkaars taal niet.Dit kan bij bijvoorbeeld medicijnengebruik voor gevaarlijke situaties zorgen.De gebruiker begrijpt in veel gevallen de tekst van de medische bijsluiter niet. Met kleine aanpassingen kan de informatie naadloos aansluiten bij het bevattingsvermogen van een groot deel van de gebruikers.

Het roer moet om

Bestaande initiatieven, producten en diensten sluiten helaas meestal niet aan bij de gezondheidvaardigheden van gebruiker van de medicijnen. Het geheugenbord is doelmatig te gebruiken bij medicijnengebruik als ondersteuning van de uitleg door de apotheker, huisarts ter bevordering van goed gebruik van medicijnen.  Objectherkenning kan er voor zorgen dat toegevoegde informatie op een intuïtieve manier wordt weergegeven. Ook kan de gebruiker het bord in een later stadium interactief inzettten ter ondersteuning van andere dagelijkse bezigheden.

Meedoen

Als u ook denk dat het hoog tijd is dat we echt gaan werken aan begrijpelijke informatie in de zorg. Neem dan direct  contact op met alexander@medischebijsluiter.nl

 

Betaalbare zorg begint vandaag

Betaalbare zorg

Betaalbare zorg kan als je het anders doet. Hetzelfde doen, bij voorkeur beter en goedkoper. Dit wordt de komende jaren ook van de zorgsector verwacht, hier schuilt het Innovator dilemma van Clayton Christensen. Er zal dan wel door de sector moeten worden afgerekend met de huidig heersende cultuur om te overleven.

betaalbare zorg
Bron: Forbes

Den Haag

De afgelopen jaren hebben we een lichte groei van de zorgkosten gezien. Een groei van ongeveer 1,5 % was de uitkomst van het beleid van minister Schippers. Deze kabinetsperiode zullen de collectieve zorguitgaven bij ongewijzigd basispad de komende jaren weer een groeispurt maken. De verwachting is dat de zorgkosten dan gemiddeld zo’n 6 % gaan groeien. Daarnaast wil het nieuwe kabinet de collectieve zorguitgaven nog verder verhogen door de eigen bijdragen te beperken.

De zorgparagraaf van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ begint met de stelling dat dit vertrouwen er voor wat betreft de zorg nog niet is. Het kabinet Rutte III belooft hier dan ook werk van te maken. Betaalbare zorg vanuit Den Haag is dan ook een vooral een wens en niet zozeer een verwachting.

Innovator dilemma

Het boek Innovator dilemma van Clayton Christensen werd voor het eerst gepubliceerd in 1997. Christensen stelt dat “succesvolle” bedrijven die teveel energie steken in de huidige behoeften van de klant en er niet in slagen om nieuwe technologieën en / of business modellen te implementeren, die voldoen aan de onuitgesproken of toekomstige behoefte van diezelfde klant , het uiteindelijk niet zullen reden. De structuur van deze bedrijven maakt het onmogelijk om op een betaalbare manier met innovaties om te gaan. Dit heeft tot gevolg dat deze bedrijven en intanties er alles aan doen om “de vijand” zoveel als mogelijk te bestrijden. Ook in Nederland zien we in de zorg, ook vanwege de tegenstrijdige belangen die hiermee gemoeid zijn, vereist dit nog heel wat stuurmanskunst van bekwame schippers.

Verspilling is een keuze

Alexander Grassi

Snapt u het ?

“Onze ouderen massaal naar het ziekenhuis door verkeerde medicatie en van Europa mogen we er niks aan doen.” Verkeerde medicatie zorgt in Europa voor honderdduizenden ziekenhuisopnamen van ouderen. Ook is er mede door een verwachtte toename van het aantal chronisch zieken met multimorbiditeit (meerdere kwalen tegelijkertijd) in combinatie met polyfarmacie (meerdere medicijnen tegelijkertijd) en de vergrijzing geen zicht op verbetering.

Wat cijfers

Alleen al in Nederland zijn er bijna één miljoen mensen van 65 jaar en ouder die dagelijks vijf of meer medicijnen gebruiken. Dit kan vooral bij deze kwetsbare groep tot grote risico’s leiden. Risico’s die dikwijls te voorkomen zijn. Een situatie die zich reglmatig voordoet is dat men éen of meerdere geneesmiddelen gebruikt die niet meer nodig zijn. Ook  is er reglmatig een nadelige wisselwerking tussen verschillende medicijnen, maar ook zijn er vermijdbare bijwerkingen bij ouderen.

Ieder mens is anders

Daarnaast moet je rekening houden dat er een verschil is tussen een twintigjarige en een zeventigplusser. De zeventigplusser is veel gevoeliger voor bijwerkingen. Onder andere door verminderde werking van organen zoals de nieren en de lever. De van oorsprong Amerikaanse  Beerslijsten kunnen als hulpmiddel dienen om ernstige geneesmiddelbijwerkingen bij ouderen te voorkomen.

 Voor Alexander Grassi, voorzitter Aandacht voor Medische Bijsluiter, is dit de reden om heel boos ten worden. Grassi: “Ik ben verbijsterd  ; Wij hebben wetten, hulpmiddelen  en artsen om onze ouderen te beschermen, maar het is onbegrijpelijk dat regeltjes uit Brussel het onmogelijk maken. Onmogelijk maken dan onze ouderen van begrijpelijke en toegankelijke medische informatie worden voorzien,  waardoor ze ook minder medicijnen kunnen gebruiken”. Het is daarom hoog tijd een coalitie te vormen die er iets aan gaat doen.

Europa

De Europese Unie stelt in haar EU-gezondheidsstrategie immers drie doelstellingen voor : gezondheidsbevordering in een vergrijzend Europa; burgers beschermen tegen bedreigingen van de gezondheid; en ondersteuning van dynamische gezondheidsstelsels en nieuwe technologieën.’ Het Europese gezondheidsbeleid is gebaseerd op het beginsel dat de goede gezondheid van de bevolking een voorwaarde is voor de verwezenlijking van de Europese basisdoelstellingen van welvaart, solidariteit en veiligheid.

Wij zeggen dan, wacht niet tot morgen.Kom direct in actie. Neem direct contact met ons op

De Vlogsluiter

De Vlogsluiter is een niet alledaags initiatief van Aandacht voor Medische Bijsluiter. Wij zeggen nee tegen hufterigheid en ja tegen inspirerende initiatieven. De afgelopen jaren hebben we steeds vaker gezien dat asociaal gedrag  tegenwoordig meer  norm dan uitzondering is. Dit is een bizarre gedachte voor de gemiddelde Nederlander. Medicijngebruik hoort hoog op de agenda

Alexander Grassi: Het moet in de zorg niet gaan om geld maar, om winst voor de patiënt. Kosten zijn de bijzaak, welzijn is de hoofdzaak. Ik zie u fronzen. eening econoom die zegt dat geld geen rol mag spelen, Ja dat kan. Dat kan, maar alleen als men zich houdt aan de Cudos norm ,  fair play is de basis voor maatschappelijke vooruiitgang. Dit is dan ook geen oproep voor aandacht, maar één voor gezond verstand. Wakker worden mensen, 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

Begrijpelijke en toeganklijke medische informatie beschikbaar voor iedereen. Een filmpje, animatie of vlog doet vaak wonderen om de begrijpelijkheid te verbeteren. Wij weten dat er prachtige projecten en initiatieven zijn om dit te bereiken.Laat dan ook zien waar je mee bezig bent en stuur ons een kort filmpje van jouw idee hoe het ook kan, zodat wij er aandacht aan kunnen besteden. Het maakt niet uit in welke fase je zit.

Ik heb geen camera

Als je geen filmpje hebt is dat geen probleem onze vloggers komen dan graag naar je toe, maar je kunt natuurlijk ook een foto of een tekening opsturen als teken van steun aan ons initatief. Wacht niet langer en doe mee. Stuur een bericht naar  alexander@medischebijsluiter.nl

Hulpmiddelen voorkomen bijwerkingen

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen kunnen bijwerkingen voorkomen. Dit kan dan ook zorgen voor beter en minder medicijnengebruik.Medicijnengebruik is moeilijk. Het gebruik van hulpmiddelen als dat nodig is, lijkt dan ook een logische keuze. Zeker als je naar de cijfers kijkt.

De cijfers

Jaarlijks belanden er in Nederland duizenden mensen onnodig in het ziekenhuis en gaan zelfs er vele honderden mensen onnodig dood. Door verkeerd medicijnengebruik. Er zijn diverse hulpmiddelen die deze aantallen sterk kunnen brengen. Naast het leed is het ook een enorme kostenpost. Wereldwijd kost het de samenleving miljarden. Miljarden die we ook kunnen gebruiken voor het welzijn van onze ouderen en de opleidingen van onze kinderen.

Wetgeving

Dikwijls hoor hoor je diverse partijen en instanties zeggen: ” maar we hebben toch te maken met richtlijnen en protocollen. Die zijn er toch niet voor niets.” Dan zeggen wij de wet en internationale verdragen bieden kansen genoeg. Waarom duurt het dan zo lang? Al In 1998 is er door het Europese parlement vastgelegd dat demedische bijsluiter voor alle gebruikers begrijpelijk moet zijn. Dit is de Guideline on Readability of the Patient Information Leaflet. (PIL). De regels zijn voor alle Europese landen gelijk en uiteraard vertaald naar elke specifieke taal in de EU. In Nederland is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen verantwoordelijk voor debegrijpelijkheid van de bijsluiter.

Oplossingen

De huidige bijsluiter afschaffen is lastig, omdat dit een juridisch document is en moet voldoen aan Europese regels. „Misschien moet je er een uitlegdocument bij doen”, zegt De Boer. „Daarin kan dan beknopt worden gemeld wat de echte bijwerkingen zijn. En wat de te verwachten baten zijn.” Bron NRC

Hulpmiddelen

Conclusie

Hulpmiddelen kunnen bijdragen aan beter medicijnengebruik. Beter medicijnengebruik kan veel geld opleveren. Geld dat kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld onderwijs voor onze kinderen en betere zorg voor onze ouderen. Aandacht voor Medische Bijsluiter doet graag in samenwerking met Jochem Galema van Contour IDS een voorzet. Laagdrempelig en toegankelijk zijn de hulpmiddelen die wij voor ogen hebben, waaronder het medicijndoosje .

Dierlijke trekjes bij politicus

Gelijkenis tussen de struisvogel en de politicus

Het is voor Aandacht voor Medische Bijsluiter belangrijk te weten welk dier in een politicus schuil gaat, om te analyseren wanneer men de kop , als we komen met de boodschap dat er nu echt iets moet worden gedaan aan de begrijpelijkheid van de medische bijsluiter, in het zand steekt, omdat anders het doel; medische informatie begrijpelijk voor de gebruiker nooit wordt bereikt.

In vervolg op de krokodillentraan bestaat echt, is het ditmaal de struisvogel.

De struisvolgel, een traditioneel politiek dier dat zich vooral van de volgende drie strategieën bedient, wanneer hij of zij wordt aangevallen.

–       hard weg rennen (snelheden tot 70 kilometer per uur)

–       trappen ( van breken mensenbeen tot buigen van ijzeren staven

–       zich “verbergen” (in het broedseizoen legt zij haar kop en hals plat op de grond in een kuil van zand en stof.)

Mogelijk hebben waarnemingen van de verstop-in-een-kuil-strategie geleidt tot de gedachte, dat een struisvogel zijn kop in het zand steekt bij gevaar, terwijl het net zo goed kan zijn dat zij haar plan uitbroedt. De Romeinse denker Plinius de oudere geboren in de 1e eeuw na christus beschreef dit gedrag, het verstoppen van de kop in het zand voor het eerst.

Het is opmerkelijk dat oneliners, fastfood slogans, ontkennen en het citeren van die turbotaal de standaard zijn geworden in de politieke arena en zo goed samengaan met struisvogelpolitiek.

Het is nog niet zo lang geleden dat  Wouter Bos diep door het stof moest. Hij opperde dat men misschien moest denken aan het verhogen van de AOW-leeftijd, en door die woorden vervolgens persoonlijk  verantwoordelijk werd gesteld voor de afbraak van ons sociale stelsel in de ogen van zijn politieke tegenstanders.

Tegenwoordig is dit een gepasseerd station en gaan er zelf stemmen op om deze regeling, die al bij invoering door de bedenkers, Drees en Suurhoff als niet eeuwig houdbaar werd beschouwd. Volledig af schaffen is vandaag te lezen in een artikel van Annemarie van Gaal in de Telegraaf.

De waarde van een mensenleven uitdrukken in geld is in Nederland dan ook voorlopig nog linke soep. In Nederland mag geld geen rol spelen in de zorg. Voor iedereen moet er altijd en overal business class care zijn en juist dat zorgt ervoor om in de woorden van de populist te spreken voor de “afbraak van die zorg”.

Een politicus die de vraag durft te stellen of bepaalde medicijnen of behandelingen wel in het basispakket thuishoren, of dat het medicijn eerst moet bewijzen dat daadwerkelijk resultaat oplevert, kiest voor politieke zelfmoord.

Dat hij zijn mening baseert op een onderzoek, van het Britsch medical journal uit 2012, dat vraagtekens dienen te worden gezet bij de positieve werking van veel medicijnen wordt ter kennisgeving aangenomen.

Beerslijsten die aangeven dat wisselwerking van medicijnen ernstige gevolgen kunnen hebben. Worden onder hoongelach afgedaan met een interruptie in de zin van “u ziet altijd beren op de weg.”

In het media en data tijdperk waarin we leven is dit even begrijpelijk als zorgelijk, omdat doelmatigheid en zinnige zorg op deze manier het stempel zakkenvullers, barbaars en onmenselijk krijgt.

Het is niet te hopen dat voor Wouter Bos dat Emile Roemer tijdens zijn opfriscursus Engels, ter voorbereiding van de komende verkiezingen, niet het woord Qualy (quality adjusted life year = extra levensjaar in goede gezondheid) tegen acceptabele kosten onder zijn neus gedrukt heeft gekregen, want dan zal hij tijdens het 1e debat niet schromen te zeggen dat hij het onbegrijpelijk vindt dat de heer Bos na het afbreken van onze verzorgingsstaat ook nog eens een leven in geld durft uit te drukken, terwijl en dan komen de stokpaardjes, minder bureaucratie en geen managers in de zorg ervoor kunnen zorgen dat de miljoenen als rijpe appelen van de boom kunnen vallen.

Terwijl ieder weldenkend mens weet dat we er rekening mee moet houden dat onze zorg duurder wordt.

Keuze voor de politiek of dilemma voor de zorg

Nieuwe technologie zorgt ervoor dat we langer kunnen leven, ook met meerdere chronische ziekten, maar waardoor we ook langer kunnen doorwerken wat bij de ene groep als reactie geeft, dat werk is er niet en bij andere groep, gelukkig kun je nu weer meedoen met een beperking. Dat kan echter alleen als we niet weglopen voor beren op de weg.