020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Blog
leren zwemmen

Casus Artikel 22 van de Grondwet draagt de overheid op om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Een medische bijsluiter is in onze ogen meer een disclaimer dan een informer.

Dit zorgt voor onnodige ziekenhuisopnamen / doden en onnodige zorgkosten. Een overheid dient hier als het kan en binnen redelijke grenzen valt hieraan mee te werken. Technologische ontwikkelen van de laatste jaren biedt deze mogelijk.

Wetgeving is echter achtergebleven om hierop in te spelen. In Nederland voert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de regie omtrent medicijnen. Zij heeft de sleutel tot de oplossing in haar handen door bestaande technologie toe te staan ter bevordering van goed en veilig gebruik van medicijnen.

Haar medewerking, misschien zelfs penvoerder schap. Quality Review of Documents (QRD) , Farmacotherapeutisch kompas van het Zorg Instituut Nederland ( ZIN) in combinatie met de technologische oplossing die wij voor ogen hebben kan een deel van het probleem oplossen, maar dan moeten wij wel de toestemming krijgen een aantal medische bijsluiters te ontwikkelen in samenwerking (niet nationaal maar in samenwerking met organisties als   EUPATI en de EMA. Dit gaat niet lukken als het CBG met een paar kleine organisaties gaan knutslen aan enkele bijsluiter. Dit wordt dan weer een projectje met wat folders, maar dit is geen recept voor de toekomst

Het lijkt dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen niet kan of durft haar verantwoordelijkheid te nemen en zich beperkt tot cosmetische verbeteringen. De folder ‘Antwoorden op vragen over merkloze medicijnen is wederom een bewijs dat slechts enkeling wordt gehoord bij het samenstellen van iets dat mondiaal  moet worden geregeld.

Welke jurist heeft gevoel voor recht en helpt Aandacht voor Medische Bijsluiter in haar missie?

Waarom accepteren we verkeerd medicijngebruik

Verkeerd medicijngebruik is verloren geld. Verkeerd medicijngebruik zorgt jaarlijks voor vele sterfgevallen. Ook zijn er vermijdbare ziekenhuisopnamen. Daarnaast kost het onze samenleving miljoenen. Wereldwijd waarschijnlijk miljarden. Geld dat we ook kunnen gebruiken voor het schoolzwemmen van onze kinderen.

Mijn oplossing

Dat bracht mij op het idee voor ‘app noot mies’.  Voorzie bijsluiters van beeld en geluid. Op deze manier kunnen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven de vaak lastige uitleg ook begrijpen. Door middel van geluid in de bijsluiter van het medicijndoosje en later wellicht met een Aap Noot Mies Bord kunnen we dit probleem aanpakken.  Voor een deel misschien de wereld uit helpen.” Dat klinkt goed, niet waar.

Hoe het begon. ONZW beste zorg idee van Nederland

De krant van gisteren

Hoe het begon is inmiddels oud nieuws. Alexander Grassi wilde wat publiciteit voor zijn bedrijf Zorg Avies Amsterdam, voor al uw niet medische klachten, want die zorgen voor heel veel hoofdpijn en andere klachten. Zijn oproep voorzie medische informatie van beeld en geluid klok simpel. In de praktijk blijkt het een stuk lastiger. In gesprek met Piet, nee geen zwarte Piet, maar Piet Paulsma was er de pitch Aap Noot Mies   en klaar is Kees, maar dat bleek nog niet zo eenvoudig.

Vele initiatieven om de begrijpelijkheid van medische informatie te verbeteren belanden na de pilotfase in de bureaulade. De meeste initiatieven die de proeftuin ontgroeien zijn marketing gestuurd en derhalve minder geschikt om het leven van de geneesmiddelen gebruiker makkelijker te maken.

Een ander perspectief

Als we uitgaan van de gebruiker kan er meer naar de oplossing worden gewerkt. De meeste mensen slikken medicijnen namelijk niet voor hun plezier. Dit niet aangrijpen zijn gemiste kansen. Gemiste kansen omdat er door niet te kiezen voor structurele oplossingen duizenden mensen onnodig in he ziekenhuis belanden. Onno 2018 is dat natuurlijk dood zonde.

Steentje Bijdragen

Bij subsidie denkt u natuurlijk direct aan geld en middelen ter beschikking te stellen. Deels is dit ook bij Aandacht voor Medische Bijsluiter het geval. Dit kan voor u een reden zijn om direct af te haken. Dit kunnen wij volledig begrijpen en nemen u dat niet kwalijk.

U betaalt uw premie, u betaalt uw polis, u betaalt uw eigen risico, u betaalt uw eigen bijdrage en geeft zo nu en dan wat uit aan kleine dingetjes bij de drogist. Als u dit voor alle Nederlanders bij elkaar optelt spreken we volgens het CBS over een kleine € 100 miljard per jaar. Voor een gezin met 2 kinderen is dat meer  € 23.000 per jaar. Veel gezinnen hebben een inkomen dat lager is dan die € 23.000.

Zorg is niet gratis, het kost geld en als wij het geld aan zorg uitgeven kunnen wij het niet aan iets anders uitgeven.

Ieder weldenkend mens beseft inmiddels wel dat het huidige beleid om ons zorgstel (toegankelijk en betaalbaar te houden) ten dode is opgeschreven, als wij het roer niet draconisch omgooien. Uitstel door te zeggen de economie lekker draait en nu de zorgkosten even minder stijgen dan het BNP kunnen er weer miljarden naar de zorg. Deze simpele aanname doet het goed in de media, maar is op termijn catastrofaal voor uw portemonnee.

Er blijft de noodzaak iets te doen. Dit biedt dit natuurlijk ook kansen. Kans om eens kritisch te kijken wat wel en wat niet werkt in de zorg. Wij hebben het dan niet over het eigen risico met een paar euro per maand te verlagen of te verhogen. De pijnlijke conclusie kan dan zijn dat er heel veel niet deugt, niet werkt, veel beter kan. In een verzuilde omgeving, waar de lobby middels rentseeking regeert zal zolang.

Vanuit dit perspectief zijn wij een initiatief gestart dat niet zozeer wil bezuinigen op de zorg, want als dat dure medicijn of die speciale behandeling ervoor kan zorgen dat u zelf of een dierbare van u aangenaam kan leven dan zijn wij de eerste die dit zullen toejuichen.

Iedereen die denkt hier zijn steentje aan bij te kunnen dragen is welkom.

Korte toelichtig

De initiatiefnemers staan open voor ieder idee kennen maar merkten dat er in de grote steden veel sociale achterstand is die binnen het reguliere circuit niet kan worden opgelost omdat er teveel vanuit de indicatiestelling wordt gewerkt, wat goed werkt bij grote groepen, maar deze one size fits all sluit niet aan in bij de mensen met multi-problematiek in combinatie met een gebrek aan sociale cohesie

Dit zorgt voor onnodige verspilling en extra hoge zorg- en welzijnskosten.

Vele plekken komen in Nederland, maar er is gekozen voor Amsterdam Nieuw-West omdat hier duidelijk wordt dat vooral ouderen, niet-westerse Allochtonen en laagopgeleiden een groot beroep doen op zorg en welzijnsvoorzieningen, waarbij ze het juiste loket vaak moeilijk of niet weten te vinden, waardoor er vervolgens vaak geen vooruitgang/ verbetering wordt geboekt in hun situatie,

Meer aandacht (tijd) vanuit het professionele (medische ) circuit kan significante verbeteringen opleveren van de health literacy ( Gezondheidsvaardigheden) bij deze groepen. Hier zien wij een rol en kansen voor de VVD.

Mensen met een medische opleiding die nu om wat voor reden langs de kant staan (conflict /formatieplaatsen etc.) kunnen direct aan de slag. Tevens kan het risico dat de accreditatie vervalt hiermee voorkomen en ook voor de mensen met lage gezondheidsvaardigheden ontstaan mogelijkheden.

Dit is wat ons ertoe bracht om contact met u te zoeken. Het uitgangspunt is dat mensen met een medische opleiding niet langs de kant komen te staan. Het aantal mensen met een medische opleiding dat langs de kant staat is relatief klein ten opzichte andere groepen en lijkt daardoor een overzichtelijk probleem, maar iedere medisch specialist die zijn vak niet meer kan uitoefenen zorgt voor onnodige maatschappelijke kosten en voorkomt de winst die hij kan opleveren binnen een project als Aandacht voor Medische Bijsluiter.

Ons uitgangspunt is dat de resultaten gemeten moeten kunnen worden om op die manier een voor andere gebieden in de stad en andere delen van het land een eenvoudig te kopiëren formule wordt gerealiseerd.

Binnen het huidige systeem heeft de behandelende zorgverlener weinig tijd voor de vitamine benadering en moet hij zich vooral beroepen op de aspirinebehandeling. Het ontbreken van heeft vooral negatieve gevolgen voor het behandelen en “genezen” van chronisch zieken, vooral ouderen, die vaak aan verschillende aandoeningen lijden, die elkaar beïnvloeden. Een suikerziekte, die de lichaamsspieren verzwakt.

Daarom gingen we op zoek naar een “verzorgingsmodel” dat – evenals het beleid van de regering – uit gaat van toename van het aantal chronisch zieken, waarbij  vooral de ouderen meer aandacht gaan krijgen.

Hier zien wij een rol voor mensen die “tijd, maar vooral kennis hebben om aan dit project mee te werken, waarbij wij ons realiseren dat een dergelijke benadering binnen ons huidige stelsel  op basis van het vergoedingen systeem van de zorgverzekering onbetaalbaar is en niet kan worden opgevuld door alleen zorgprofessionals die zich verbinden aan dit initiatief.

Het is echter wel voor mensen die nu aan de kant staan een ideale mogelijkheid de aansluiting met het vak weer te krijgen of te behouden.

Basispakket 2017

Wat zit er in het basispakket van de zorgverzekering?

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. Het Nederlandse basispakket is heel uitgebreid. Er zitten ook dingen in het pakket die u misschien zelf niet nodig heeft maar anderen wel. Zo betaalt iedereen bijvoorbeeld mee aan de kraamzorg voor jonge moeders. Of aan de kosten van specialistische zorg die bijvoorbeeld oudere mensen vaker nodig hebben. Alle verzekerden betalen samen de totale kosten van alle zorg.

Inhoud basispakket zorgverzekering 2017

  • hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen);
  • medicijnen
  • zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben;
  • revalidatiezorg voor ouderen (geriatrische revalidatiezorg).

Voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket

Veelbelovende zorg kan tijdelijk of voorwaardelijk in het pakket komen. In een korte periode wordt dan wetenschappelijk onderzocht of de zorg effectief is. Alleen zorg waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is, kan namelijk in het basispakket komen als daartoe wordt besloten. Deze behandelingen zijn voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket:

Nieuwe technieken, behandelmethoden en geneesmiddelen

Er komen regelmatig nieuwe medicijnen en behandelingen in het basispakket. Bovendien is niet voor alle instroom in het pakket een aparte beslissing van de overheid nodig. Als bijvoorbeeld medisch specialisten een nieuwe behandeling introduceren, zit die behandeling daarmee automatisch in het pakket van de zorgverzekering.

Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Daarin leest u ook hoe vaak de verzekeraar de behandeling vergoedt. En of u een eigen bijdrage moet betalen.

Laaggeletterdheid bij zorgmedewerkers is gevaarlijk

In zorg en welzijn kan acht procent van de medewerkers niet goed lezen en schrijven. In de sector komt laaggeletterdheid regelmatig bij vrouwen boven de 45 met een mbo-opleiding. Het is niet alleen een taboe, maar kan ook heel gevaarlijk zijn.