Ongevraagd advies d.d. 10-08-2020

Stadsdeel:                                          Amsterdam Nieuw West

Opgesteld door:                    

Gericht aan                                        Stadsdeelbestuur

Stadsdeelcommissievergadering:      september-2020

Over ongevraagde adviezen: de toelichting op de verordening (art. 19) stelt dat de stadsdeelcommissie het DB ongevraagd kan adviseren. Deze adviezen kunnen ook de bevoegdheden van B&W en raad betreffen (toelichting art. 29), de twee organen aan wie de commissie niet direct adviseert. Als het ongevraagd advies de taken en verantwoordelijkheden betreft die B&W niet aan het DB heeft gemandateerd, geleidt het DB het ongevraagd advies via de betreffende wethouder door aan het college van B&W

Inleiding

Het is goed dat de burgemeester inmiddels zich bewust is van de ernst van het virus. Het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt, wordt voornamelijk verspreid via vochtdruppeltjes die vrijkomen als een besmette persoon hoest, niest of uitademt. De druppels zijn te zwaar om in de lucht te blijven hangen en dalen snel neer op de grond of andere oppervlakken.

Het is daarom jammer dat de burgemeester zich niet heeft verdiept in de gevolgen van de maatregelen. Social distace en andere hygiënemaatregelen hebben waarschijnlijk meer effect. Ook hebben zijn niet de vervelende, soms zeer ernstige, bijwerkingen die het gevolg kunnen zijn van het dragen van een niet medisch mondkapje. Nog los van de juridische en financiële gevolgen die het kan hebben voor onze stad. Want het verplichten van het dragen houdt ook in dat mensen onze gemeente aansprakelijk kunnen stellen als zij schade lijden door het dragen van een mondkapje.   

Het is dan ook onverstandig dat op 5 augustus 2020 in ons stadsdeel op een aantal plekken, waaronder Plein 40 45, het dragen van een niet medisch mondkapje verplicht is gesteld. Dit besluit is door de burgemeester genomen en het lijkt onmogelijk haar tot andere inzichten te brengen, hoewel de mensen die maatregel moeten gaan handhaven, de boa’s al hebben aangegeven de maatregel niet wenselijk te vinden. Het handhaven van het dragen of het niet dragen kan ook tot agressie leiden. Krijgen zij dan eenvoudig back-up als dat nodig is? Nu moeten ze meestal eerst zelf bellen met 112 en worden dan pas doorgeschakeld met een meldkamer, omdat zij meestal niet de beschikking hebben over bijvoorbeeld een portofoon.

Het besluit vinden wij dan ook onverstandig. Mede omdat de genoemde schijnveiligheid van het dragen van een mondmasker kan leiden tot gezondheidsrisico’s bij de drager van het mondmasker. Het kan met name zeer schadelijk zijn voor mensen met luchtwegproblemen.

Het besluit van de burgemeester heeft dan ook veel stof doen opwaaien. Het blijft overigens opmerkelijk dat iets dat waarschijnlijk in strijd is met de wet zonder enige toetsing wordt opgelegd. Gaan we dan ook niet te ver met het verplicht stellen van een mondmasker. Het is bij zonder dat een burgemeesters die handelen in strijd met de wet en de volksgezondheid van haar burgers in gevaar brengen dit zomaar kan doen. Het klikt ook niet Nederlands en het wordt nog opmerkelijker omdat de gemeente de mondkapjes gratis wil uitdelen. De Amsterdammer zal de rekening gepresenteerd krijgen, omdat een burgemeester politiek wil bedrijven in plaats van besturen.

Lokale bestuurders nemen met het verplicht stellen van het dragen van een mondkapje een risico. Men weet namelijk niet of het een veilig beschermingsmiddel is. Wat men wel kan weten is dat men mensen in gevaar kan brengen. Moet hier niet gelden voorkomen is beter dan genezen? Dat roept natuurlijk vragen op. Artikel 10 en Artikel 11 van onze Grondwet zijn hierover duidelijk. In deze artikelen staat o.a. het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt een enkele uitzondering daargelaten. Een mondkapjesplicht is ook in strijd met artikel 3 van het EVRM (Europese Verdrag voor Rechten van de Mens). Dit artikel stelt dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Als men dit bij een mondkapje ervaart kan men hier een beroep op doen. Dit zegt onder andere hoogleraar staatsrecht Wim Voermans.

Ook kan men niet zomaar op grote schaal medische hulpmiddelen gaan uitdelen. Daar zijn regels voor. Alle medische hulpmiddelen en IVD’s moeten voldoen aan de algemene en prestatie-eisen in de Europese regelgeving. Dit betekent onder andere dat de fabrikant het product moet testen in een laboratorium of het veilig is. Daarnaast moet een fabrikant onderzoek doen met proefpersonen of het product werkt zoals bedoelt. Dit wordt klinisch onderzoek genoemd. De uitkomsten van deze onderzoeken worden beschreven in een dossier. In dit dossier staan ook alle technische specificaties van het product. 

Daarnaast is er überhaupt geen consensus of een niet medisch mondkapje bescherming biedt tegen dit virus. Sommigen zeggen dat het werkt en anderen zeggen dat het schadelijk is. Ook Jaap van Dissel naast hoogleraar ook directeur van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ziet geen reden om het niet medische mondkapje te verplichten. Her Outbreak Managementteam (OMT) zegt dat het bijdraagt aan schijnveiligheid en dat afstand houden van andere mensen, handen wassen en andere hygiënemaatregelen maar ook thuisisolatie van mensen met gezondheidsklachten waarschijnlijk effectiever zijn”

Het is dan ook opmerkelijk dat de burgemeester het niet medische mondkapje verplicht heeft gesteld en om dit te legitimeren noodverordening uit de hoge hoed heeft getoverd. Het zal ons niet verbazen als de volgende stap het verplicht volgen van een cursus om een mondkapjescertificaat te halen is. Wanneer met zakt voor dit examen mag men niet meer naar buiten.     

Relevante informatie en een betrouwbare bijsluiter met vermelding van mogelijke bijwerkingen zijn essentieel voordat een overheid het dragen van een mondkapje verplicht stelt. Dat is wel het minste wat je van een bestuurder mag verwachtten en niet éénzijdige berichtgeving  alsof het RIVM het een goede maatregel vindt

Her en der maar wat te gaan experimenteren met mondkapjes klinkt bizar als je de lijst van klachten hoort. Van lichte hoofdpijn, luchtwegklachten, CO2 ophoping, hypoxie (zuurstoftekort in de weefsels), tot aan ernstige levensbedreigende complicaties bij veel mensen.

Tenslotte is er ook het gevaar van (te) goed sluitende maskers. Als men besmet is en men gedurende meerdere uren het virus steeds opnieuw in ademt zal de concentratie van het virus in de longen en neus passages toenemen. Dit heeft dan weer een negatief effect op het immuunsysteem. Hierdoor zorgt een mondmasker voor een verhoogd risico op infecties. We refereren hier aan de Ierse professor Cahill die zegt dat mondmaskers zorgen dat de drager minder zuurstof binnenkrijgt. Dat daardoor het immuunsysteem onder druk wordt gezet. De latent aanwezige virussen, inclusief corona, zullen hierdoor opnieuw naar boven komen. Voeding, vitamines (en zo min mogelijk stress) houden je afweersysteem op peil zijn in haar ogen belangrijker.

Dit heeft de VVD Fractie Amsterdam Nieuw West tot de volgende adviezen gebracht.

ADVIEZEN

Als fractie VVD Amsterdam Nieuw-West begrijpen wij dat wij met de onderstaande ongevraagde adviezen de complexe strijd tegen het coronavirus niet kunnen oplossen, wel mogen wij van de burgemeester verwachten dat zij eerst de problemen oplost waarvoor zij is aangesteld, voordat zij gaat experimenteren met een mondkapje Wij kunnen ons voorstellen, dat het College zich loyaal opstelt naar  de burgemeester aangaande het besluit het dragen van een mondmasker verplicht te stellen, maar wij verwachten van het stadsdeelbestuur dat het moeite zal doen het college te wijzen op de risico’s die het dragen van een niet-medisch mondkapje met zich meebrengt. Nog los van de vraag of het dragen van een niet medisch mondkapje enige zin heeft of een juridische grond heeft. Hier is advies 2 op gericht en dat komt ook terug in advies 3.

Advies 1 De stadsdeelcommissie Amsterdam Nieuw-West verzoekt het stadsdeelbestuur met de burgemeester in gesprek te gaan over het direct intrekken van de maatregel die het dragen van een mondmasker verplicht stelt.

Advies 2. De stadsdeelcommissie Amsterdam Nieuw-West verzoekt het stadsdeelbestuur te controleren of de mondkapjes die worden uitgedeeld aan bewoners voldoen aan de algemene en prestatie-eisen in de Europese regelgeving en alle mondkapjes die hier niet aan voldoen per direct uit de circulatie te halen.

Advies 3 De stadsdeelcommissie Amsterdam Nieuw-West verzoekt het stadsdeelbestuur van de burgemeester te vernemen waar burgers terecht kunnen voor een schadevergoeding als zij schade ondervinden van het dragen van een mondkapje en hoe het stadsdeelbestuur denkt te gaan controleren of deze aansprakelijkheidsstellingen terecht zijn?  

Reactie dagelijks bestuur:

Reactie van het dagelijks bestuur op het ongevraagd advies van de stadsdeelcommissie