Enkele van onze persberichten

Amsterdam, 21 december 2019

Lagere zorgkosten en meer welzijn. De oplossingen liggen voor het oprapen.

Verrassende reacties op onze nieuwsbrief.
U als media heeft er helaas nog weinig oog voor. Wij kunnen duiden. maar het heeft weinig  prioriteit.
De afgelopen twee jaar heb ik onderzocht, waarom “onze zorg”  en meer specifiek; Welzijn onnodig duur is en steeds meer afhankelijk is van vrijwilligers. Daarnaast ook steeds duurder wordt. Dit kan nee, dit moet anders.

Dat onze cure is te vergelijken met een Rembrandt is iets om trots op te zijn.
Dat onze Care niet eens het niveau haalt van de voedselbank is iets om ons diep voor te schamen. Temeer als u zich bedenkt dat de totale uitgaven voor “onze zorg “de € 100.000.000,00 benaderen.

Den Haag, wakker worden: Het Wilhelmus is een bijzaak. De afbraak van welzijn (care) is een hoofdzaak.   Van Gaal zou zeggen;  “Ben ik nu zo do dom , of  zijn jullie zo dom
Ons verhaal is een abc-tje.  Wij geven graag de uitleg.Voor meer informatie Alexander Grassi 06-46061096

26 juli 2016

Amsterdam, 26 juli 2016

Geachte redactie,

Hierbij treft u een persbericht van vereniging Aandacht voor Medische Bijsluiter.
Dit naar aanleiding van een open brief van haar voorzitter aan minister drs. Edith I. Schippers van VWS d.d.15 februari
2016 met verzoek mee te werken aan begrijpelijke en toegankelijke informatie voor de gebruiker van medicijnen. Na bijna een half jaar en veel heen weer gebel hebben wij eindelijk mondeling van een “linie” die direct contact met de minister
moet voorkomen een duidelijk antwoord gekregen.

Het Ministerie kan helaas niet afwijken van Europese richtlijnen is de terugkoppeling die wij krijgen te horen. Volgens de normen en regelgeving voldoet de informatie aan alle wettelijke regels.

“Europa houdt oplossingen tegen, alleen al Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 is een van de hindernissen”.
Dat is vooral tragisch voor onze ouderen die hierdoor vaak onnodig in het ziekenhuis belanden met regelmatig een dodelijke afloop.

Wij hopen dat u kans ziet onze berichtgeving te plaatsen of mee te nemen in uw berichtgeving hierover.

Met vriendelijke groet,
Alexander Grassi

2 maart  2016

Amsterdam, 2 maart 2016

“Onze ouderen massaal naar het ziekenhuis door verkeerde medicatie en van
Europa mogen we er niks aan doen.” Verkeerde medicatie zorgt in Europa voor honderdduizenden ziekenhuisopnamen van ouderen. Ook is er mede door een verwachtte toename van het aantal chronisch zieken met multimorbiditeit (meerdere kwalen tegelijkertijd) in combinatie met polyfarmacie (meerdere medicijnen tegelijkertijd) en de vergrijzing geen zicht op
verbetering.

Alleen al in Nederland zijn er bijna één miljoen mensen van 65 jaar en ouder die dagelijks vijf of meer medicijnengebruiken. Dit kan vooral bij deze kwetsbare groep tot risico’s leiden. Problemen die zich vaak voordoen is dat men één of meerdere geneesmiddelen gebruikt die niet meer nodig zijn. Ook is er vaak een nadelige wisselwerking tussen verschillende medicijnen, maar ook vermijdbare bijwerkingen.

Daarnaast moet je rekening houden dat er een verschil is tussen een twintigjarige en een zeventig-plusser. De zeventig-plusser is veel gevoeliger voor bijwerkingen van medicijnen. Onder andere door verminderde werking van
organen zoals de nieren en de lever. De van oorsprong Amerikaanse Beers-lijst kan als hulpmiddel dienen om ernstige geneesmiddelbijwerkringen bij ouderen te voorkomen.

Voor Alexander Grassi, voorzitter Aandacht voor Medische Bijsluiter, is dit de reden om heel boos ten worden.

Grassi: “Ik ben verbijsterd ; Wij hebben wetten, hulpmiddelen en artsen om onze ouderen te beschermen, maar het is onbegrijpelijk dat regeltjes uit Brussel het onmogelijk maken onze ouderen van begrijpelijke en toegankelijke medische informatie te voorzien, waardoor ze ook minder medicijnen kunnen gebruiken”.
Terwijl de Europese unie in haar EU-gezondheidsstrategie drie doelstellingen voorstelt : gezondheidsbevordering in een vergrijzend Europa; burgers beschermen tegen bedreigingen van de gezondheid; en ondersteuning van dynamische gezondheidsstelsels en nieuwe technologieën.’ Het Europese gezondheidsbeleid is gebaseerd op hetbeginsel dat de goede gezondheid van de bevolking een voorwaarde is voor de verwezenlijking van de Europese basisdoelstellingen van welvaart, solidariteit en veiligheid.

Grassi: “Wij roepen dan ook partijen op om contact met ons op te nemen, om al in september te gaan werken aan een oplossing en ons niet tegen te laten houden door Brussel.”

15 februari 2016

Amsterdam, 15 februari 2016

Geachte redactie,

Hierbij treft u een persbericht van vereniging Aandacht voor Medische Bijsluiter. Dit naar aanleiding van een open brief van haar voorzitter aan minister drs. Edith I. Schippers van VWS d.d.15 februari 2016.

Wij hopen dat u kans ziet dit bericht te plaatsen of mee te nemen in uw berichtgeving hierover.

Met vriendelijke groet,

Alexander Grassi

“Jaarlijks duizenden doden door verkeerde medicatie en we kunnen er nu wat aan doen.”

Verkeerde medicatie kost jaarlijks ondanks talrijke initiatieven zowel nationaal als internationaal duizenden levens. Ook is er mede door een verwachtte toename van aantal chronisch zieken met Multimorbiditeit meerdere kwalen tegelijkertijd en de vergrijzing geen zicht op verbetering. Multimorbiditeit leidt al snel tot Polyfarmacie tot (meerdere medicijnen tegelijker tijd) bij vooral ouderen en andere kwetsbare groepen.

Voor Alexander Grassi, voorzitter Aandacht voor Medische Bijsluiter, was dit de reden een open brief aan de Minister te sturen. Grassi: “Ik begrijp het niet; Wij hebben de beste zorgprofessionals, die met geavanceerde apparatuur werken en daarmee de meest gecompliceerde operaties succesvol uitvoeren. Dit is iets om trots op te zijn, maar het is onbegrijpelijk dat het bij minder complexe gevallen zo vaak mis gaat.”

Uitkomst van de workshops en de vele gesprekken die zijn gevoerd, laten zien dat grote winst bereikt kan worden als er naast de curatieve zorg wordt gewerkt aan het verhogen van de gezondheidsvaardigheden (Health literacy). Dit bevordert preventie en verhoogd welzijn.

Grassi: “ Onze vereniging mist misschien wel de X-factor, geen baanbrekende onderzoeken of medische doorbraken. Wat wij wel hebben is een offer you can’t refuse. Minder doden, minder ziekenhuisopnamen en lagere ziekenhuiskosten door gebruik te maken van bestaande technologie. Wie wil dat niet?


Lees verder

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport                                                                                                                     T.a.v. Mevrouw drs. E.I. Schippers

Postbus 20350                                                                                                                                                                         2500 EJ Den Haag

Amsterdam, 15 februari 2016

Betreffende: Kamerbrief “ Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten d.d. 29 januari 2016”;open brief

Hooggeachte mevrouw Schippers,

Aandacht voor Medische Bijsluiter is zeer verheugd dat u de aftrap heeft gegeven voor het aangaan van Health Deals. Dit in combinatie met uw brief moet de mogelijkheid bieden te werken aan toegankelijk en betaalbare zorg. Voor wat ons betreft ook voor een begrijpelijke medische bijsluiter en in het verlengde daarvan veilig, efficiënt en gepast medicijnengebruik.

Een medische bijsluiter moet immers begrijpelijk zijn. Geen disclaimer maar een bron van informatie, want het is toch wrang dat jaarlijks duizenden mensen onnodig in het ziekenhuis belanden. Dat er tevens volgens onze schattingen op basis van diverse onderzoeken vele honderden onnodige doden vallen door verkeerd medicijnen gebruik. Naast dit leed kost het onze samenleving vele miljoenen euro’s die een betere bestemming verdienen. Onze vereniging was dan ook graag aanwezig geweest bij voorbereidingen van de  totstandkoming van deze brief.

Wij hameren daarom nu op het ondersteunen van ons initiatief begrijpelijke medische bijsluiters te ontwikkelen. Want alleen dan kan worden aangetoond dat de meeste medicijnen dikwijls geen positief effect hebben, een deel beperkt en een deel zelfs schadelijke werking en bijwerkingen hebben op de gebruiker. Het percentage medicijnen dat echt een positieve werking heeft is waarschijnlijk laag als er sprake is van het gelijktijdig gebruik van meerdere medicijnen tegelijkertijd.

Op dit moment blijven er kansen liggen, in het bijzonder vanwege het systeem. Toezichthoudende instanties en belangenorganisaties zijn vanwege een monolithische benadering dikwijls niet in staat multidisciplinaire samenwerkingsverbanden op te bouwen die onafhankelijk en duurzaam zijn. De meeste projecten stranden daardoor meestal na de pilotfase. In uw brief noemt u: “Stimuleren markttoelating voor innovatieve producten tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen, VWS zet zich in voor het realiseren van een snelle markttoelating van innovatieve producten tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen.”

Wij denken dat er innovatieve oplossingen zijn met de medische bijsluiter als uitgangspunt, die een antwoord kunnen bieden aan de almaar stijgende kosten in de zorg, tegen minimale kosten. De medische bijlsluiter is namelijk het enige officiële document dat een gebruiker van medicijnen van schriftelijke informatie voorziet, hoewel medicijnen minder dan 10% van de zorgkosten behelzen.

Sinds haar oprichting houdt AvMB, de patiëntenvereniging voor iedereen die te maken heeft met medicijnengebruik, zich intensief bezig met de begrijpelijkheid van de medische bijsluiter. Om dit te realiseren en tot een succes te brengen hebben wij uw steun nodig. Platform Expertise Inkoop Geneesmiddelen moet breder denken dan alleen beschikbaarheid van medicijnen, maar ook kijken naar doelmatigheid van de medicijnen (werkt het middel wel?) en wie betaalt de rekening voor al de keren dat het mis gaat ?

“Helpt u ons veilig medicijnen gebruik hoog op de agenda te zetten?”

Met hartelijke groet,

Ondertekend door : Drs. Alexander Grassi

Voorzitter Aandacht voor Medische Bijsluiter.