020-6178310 | info@medischebijsluiter.nl
AvMB > Blog > Wetgeving

Taal als medicijn

Latijn was eeuwenlang de enig geschreven taal. In andere talen werd pas veel later geschreven. Hierdoor was er lange tijd uniformiteit van taal.

Latijn was als taal de norm

Evidence based en best practice

In de geneeskunde was Latijn dan ook de basis in de onderlinge communicatie tussen medici. Latijn was ook een taal waarin je heel geleerd en geheimzinnig kon zeggen dat je ook niet wist wat er mis was met de patiënt. Het “Dokterslatijn” is uitgegroeid tot een vaktaal (jargon). Nog steeds functioneel, want artsen en specialisten uit alle landen kunnen met elkaar communiceren en begrijpen. In december 2013 was ik deelnemer aan “Internet of things binnen de gezondheidzorg “ mede georganiseerd door de Rabobank, Syntens en Amsterdam Zorg en ICT. Het “Dokterslatijn” was vervangen door evidence based en best practice.

Surfen…
surfen

Fit zijn is ook discipline

Onbewust dacht ik terug aan het bezoek aan mijn vader van 89. Ik was deze week op bezoek om te vragen of hij nog plannen heeft voor het weekend. Hij begreep de woorden van de thuiszorg medewerkster niet . Ze was van slag omdat haar tablet niet goed functioneerde, hierdoor was er geen update van het patiëntendossier van de buurvrouw van mijn vader. Dit verbaasde mijn vader want ondanks zijn hoge leeftijd gebruikt hij geen medicijnen. Hij surft zelfs niet alleen op het world wide web, maar ook nog op het Amsterdamse Nieuwe Meer.

Elkaar verstaan

Ook bij E-health loert er het gevaar van onbegrijpelijk jargon als zorgverlener en patiënt elkaar met termen als mobile device in plaats van bijvoorbeeld telefoon elkaar niet meer verstaan. Ook hier geldt elkaars taal spreken zorgt voor meer begrip en betere communicatie. De kracht van woorden is groot, kijk maar naar dit filmpje. Het is tijdloos en grenzeloos en meer dan de moeite waard..

I’ts a lovely day but I can’t see it

Wie betaalt de rekening

Going Dutch of het solidariteitsbeginsel, wie het weet mag het zeggen. Klagen dat het vroeger met het Ziekenfonds alles beter was, is grote onzin.

Geluiden als: 57 % zijn de premies gestegen sinds de intreding van het nieuwe stelsel. Deze premies dienen bij te dragen aan de kosten van de zorg. Deze premies staan los van ontwikkelingen in de WLZ (voormalige AWBZ).

We worden ouder en dat gaat geld kosten. Heel veel geld!, of kunnen we het tij nog keren?

Vorig jaar is € 96,1 miljard  uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is meer dan in 2015, een jaar dat sinds tijden een kleine daling in de kosten had laten zien .

De uitgaven aan ouderenzorg zijn fors gestegen: ruim 10 %. Ook de uitgaven vanuit de AWBZ gefinancierde langdurige zorg namen sterk toe. Berichten vanuit Den Haag dat werk wordt gemaakt met het verlagen van de kosten ten spijt.

Per hoofd van de bevolking bedroegen de uitgaven € 5.535  in 2012, tegen € 5.355  in 2011. Het aandeel van de zorguitgaven in het bruto binnenlands product (bbp) blijven dus stijgen en bedragen nu ongeveer 15 % van dat BNP.

Met een gemiddeld inkomen van ongeveer € 27.000 bruto komt dit neer op meer dan 20 % voor de alleenstaande 65+ -er. Voor diezelfde senior zonder een aanvullend pensioen zijn de cijfers nog dramatischer. Een kleine  rekensom  leert ons met de cijfers van dat zelfde CBS  dat er iets moetgebeuren.

 

 

Snelle toegang tot innovatieve medicijnen

EU-expertbijeenkomst over snelle toegang tot innovatieve medicijnen In Amsterdam zijn op 1 maart de eerste stappen gezet. De eerste stappen naar een nieuwe manier van kijken naar markttoelating en vergoeding van innovatieve medicijnen. Dit valt te lezen in een nieuwsbericht op de site van het ministerie van VWS. Voorwaardelijke markttoelating en vergoeding en het delen van onderzoeksgegevens tussen de verschillende landen en autoriteiten. Hierover sprak minister Edith Schippers (VWS) met meer dan 100 experts uit heel Europa. Zij spraken over snellere en betaalbare toegang voor patiënten tot innovatieve medicijnen. Zo keken zij ook naar methoden van versnelde toelating.

wat mogen innovatie medicijnen kosten

 Op bezoek bij

Op uitnodiging van minister Edith Schippers (VWS) spraken meer dan 100 experts uit heel Europa met elkaar. Zij spraken over snellere en betaalbare toegang voor patiënten tot innovatieve medicijnen. Zo keken zij naar methoden van versnelde of voorwaardelijke markttoelating en vergoeding en het delen van onderzoeksgegevens tussen de verschillende landen en autoriteiten.

Innovatieve medicijnen

Er komen steeds meer innovatieve medicijnen beschikbaar en dat is geweldig voor de patiënt. Deze medicijnen zijn echter vaak bedoeld voor een kleine groep mensen.  Hierdoor zijn er niet altijd voldoende onderzoeksdata beschikbaar zijn. De werkzaamheid, veiligheid en toegevoegde waarde van deze middelen is daarom lastig vast te stellen. Het kan daardoor erg lang duren voordat de patiënt toegang heeft tot deze nieuwe middelen. Schippers greep het voorzitterschap van de Europese Unie aan om dit proces te versnellen: ‘We moeten in Europa samen kijken hoe we medicijnen waar patiënten echt op zitten te wachten snel bij hen kunnen krijgen. Dit zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. Dit moet hand in hand gaan met de betaalbaarheid. Wat hebben we er aan als een medicijn wel toegelaten, maar volledig onbetaalbaar is?

Goede samenwerking geboden

Voor innovatieve medicijnen is goede samenwerking op het gebied van markttoelating en vergoeding in een vroeg stadium nodig. Nu werken autoriteiten die hier over gaan zowel nationaal als internationaal nog veel te weinig samen. De experts bogen zich daaom gezamenlijk over drie vragen:

  • Op welke producten moet versnelde toelating zich richten?
  • Welke (voorwaardelijke) eisen stellen we hieraan
  • hoe kunnen we de verschillende procedures beter op elkaar afstemmen?

In de discussies werd duidelijk dat de urgentie om meer samen op te trekken breed wordt gedeeld. Om ons systeem toekomstbestendig te maken moeten we zowel kijken naar nieuwe elementen in de toelating. Dit ook als nieuwe methoden van vergoeding. Betere samenwerking tussen autoriteiten voor markttoelating en die voor vergoeding is cruciaal.Cruciaal voor snelle en betaalbare toegang tot innovatieve medicijnen.

De uitkomsten

De uitkomsten van de conferentie worden gebruikt als input voor de Informele Raad van Ministers van Volksgezondheid in april. Tijdens de top gaan ministers uit de 28 EU-lidstaten onder voorzitterschap van Schippers zich over het geneesmiddelenbeleid buigen.

Snapt u het ?

“Onze ouderen massaal naar het ziekenhuis door verkeerde medicatie en van Europa mogen we er niks aan doen.” Verkeerde medicatie zorgt in Europa voor honderdduizenden ziekenhuisopnamen van ouderen. Ook is er mede door een verwachtte toename van het aantal chronisch zieken met multimorbiditeit (meerdere kwalen tegelijkertijd) in combinatie met polyfarmacie (meerdere medicijnen tegelijkertijd) en de vergrijzing geen zicht op verbetering.

Wat cijfers

Alleen al in Nederland zijn er bijna één miljoen mensen van 65 jaar en ouder die dagelijks vijf of meer medicijnen gebruiken. Dit kan vooral bij deze kwetsbare groep tot grote risico’s leiden. Risico’s die dikwijls te voorkomen zijn. Een situatie die zich reglmatig voordoet is dat men éen of meerdere geneesmiddelen gebruikt die niet meer nodig zijn. Ook  is er reglmatig een nadelige wisselwerking tussen verschillende medicijnen, maar ook zijn er vermijdbare bijwerkingen bij ouderen.

Ieder mens is anders

Daarnaast moet je rekening houden dat er een verschil is tussen een twintigjarige en een zeventigplusser. De zeventigplusser is veel gevoeliger voor bijwerkingen. Onder andere door verminderde werking van organen zoals de nieren en de lever. De van oorsprong Amerikaanse  Beerslijsten kunnen als hulpmiddel dienen om ernstige geneesmiddelbijwerkingen bij ouderen te voorkomen.

 Voor Alexander Grassi, voorzitter Aandacht voor Medische Bijsluiter, is dit de reden om heel boos ten worden. Grassi: “Ik ben verbijsterd  ; Wij hebben wetten, hulpmiddelen  en artsen om onze ouderen te beschermen, maar het is onbegrijpelijk dat regeltjes uit Brussel het onmogelijk maken. Onmogelijk maken dan onze ouderen van begrijpelijke en toegankelijke medische informatie worden voorzien,  waardoor ze ook minder medicijnen kunnen gebruiken”. Het is daarom hoog tijd een coalitie te vormen die er iets aan gaat doen.

Europa

De Europese Unie stelt in haar EU-gezondheidsstrategie immers drie doelstellingen voor : gezondheidsbevordering in een vergrijzend Europa; burgers beschermen tegen bedreigingen van de gezondheid; en ondersteuning van dynamische gezondheidsstelsels en nieuwe technologieën.’ Het Europese gezondheidsbeleid is gebaseerd op het beginsel dat de goede gezondheid van de bevolking een voorwaarde is voor de verwezenlijking van de Europese basisdoelstellingen van welvaart, solidariteit en veiligheid.

Wij zeggen dan, wacht niet tot morgen.Kom direct in actie. Neem direct contact met ons op

leren zwemmen

Een gemiste kans om artikel 22 niet van stal te halen. Lees verder: Artikel 22 van de Grondwet draagt de overheid op om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Een medische bijsluiter is in onze ogen meer een disclaimer dan een informer.

Resultaal

Dit zorgt voor onnodige ziekenhuisopnamen / doden en onnodige zorgkosten. Een overheid dient hier als het kan en binnen redelijke grenzen valt hieraan mee te werken. Technologische ontwikkelen van de laatste jaren biedt deze mogelijk.

Het CBG

Wetgeving is echter achtergebleven om hierop in te spelen. In Nederland voert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de regie omtrent medicijnen. Zij heeft de sleutel tot de oplossing in haar handen door bestaande technologie toe te staan ter bevordering van goed en veilig gebruik van medicijnen.

Haar medewerking, misschien zelfs penvoerder schap. Quality Review of Documents (QRD) , Farmacotherapeutisch kompas van het Zorg Instituut Nederland ( ZIN) in combinatie met de technologische oplossing die wij voor ogen hebben kan een deel van het probleem oplossen, maar dan moeten wij wel de toestemming krijgen een aantal medische bijsluiters te ontwikkelen in samenwerking (niet nationaal maar in samenwerking met organisties als   EUPATI en de EMA. Dit gaat niet lukken als het CBG met een paar kleine organisaties gaan knutslen aan enkele bijsluiter. Dit wordt dan weer een projectje met wat folders, maar dit is geen recept voor de toekomst

Gebrek aanlef

Het lijkt dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen niet kan of durft haar verantwoordelijkheid te nemen en zich beperkt tot cosmetische verbeteringen. De folder ‘Antwoorden op vragen over merkloze medicijnen is wederom een bewijs dat slechts enkeling wordt gehoord bij het samenstellen van iets dat mondiaal  moet worden geregeld.

Welke jurist heeft gevoel voor recht en helpt Aandacht voor Medische Bijsluiter in haar missie?